Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 110
 İndirme 59
 Sesli Dinleme 1
Kadınların Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımında Motivasyon ve Engelleri ile İlgili Durum Tespiti; Manisa İli Örneği
2019
Dergi:  
Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches
Yazar:  
Özet:

Bireyler, kendi kendini gerçekleştirme, kişisel ilişkileri, sosyal bütünleşmeyi ve yaşam kalitesini artırma gibi serbest zaman fırsatlarını kullanabilirler. Kadınların meslek durumu,  kadınların aylık gelir seviyeleri, ailenin spora katılımı, spor tesislerinin durumu, yaşanılan sosyal çevrenin uygun olması, yakın çevrenin ve arkadaş gruplarının etkisi, televizyon etkisi, zaman olgusu ve bu konudaki ilgi ve istekleri fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen nedenlerden en önemlileri arasındadır. Kadınların rekreasyonel faaliyetlere katılımında motivasyon ve engelleri belirlemeyi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türü olan Nicel Araştırma Yöntemlerinden, Genel Tarama Modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu Manisa Merkez ilçesinde yaşayan 20-55 yaş ortalaması 36,26 olan 350 kadından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği (SZMÖ) ve Serbest Zaman Engelleri Ölçeği (SZEÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Yüzde, Frekans, ANOVA, Tukey Testi ve Korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kadınların meslek gruplarına bakıldığında 178 (%50,8)’sinin çalışan, 142 (%40,6)’sının ev hanımı ve 30 (%8,6)’sının emekli olduğu tespit edilmiştir. Birey psikolojisi ve motivasyonsuzluk alt boyutu arasında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir(r=,402; p<,01). Katılımcıların dışsal düzenleyen alt boyutunda spor yapmak ve sinema-tiyatroya gitmek alt boyutu arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir, F(4, 345)=9,67 SZEÖ Tesis alt boyutunda istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bağlamda kadınların ilgi ve bilgilerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılarak rekreasyonel faaliyetlerin yaygınlaştırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:

Kadinlarin Rekreasyonel Faali̇yetlere Katiliminda Moti̇vasyon ve Engelleri̇ İle İlgi̇li̇ Durum Tespi̇ti̇; Mani̇sa İli̇ Örneği̇
2019
Yazar:  
Özet:

Individuals can take advantage of free time opportunities such as self-realization, personal relationships, social integration and improving the quality of life. Women's occupational status, women's monthly income levels, family participation in sports, the status of sports facilities, the suitable social environment, the influence of the close environment and friends groups, the influence of television, the phenomenon of time and interests and desires in this area are among the most important reasons that influence their participation in physical activity. The aim is to identify motivation and obstacles to women’s participation in recreational activities. In this study, the General Scanning Model was used from the Nicel Research Methods, a type of research that is observable, measurable and numerically expressable by objectivizing the facts and events. The work group consists of 350 women living in Manisa Central district with an average age of 20-55 years of 36.26. As a data collection tool, the Free Time Motivation Scale (SZMÖ) and the Free Time Barriers Scale (SZEÖ) were used. In the analysis of the data, percentage, frequency, ANOVA, Tukey test and correlation analysis were used. According to the findings obtained; in terms of women’s occupational groups, 178 (50.8) were employed, 142 (40.6) were households and 30 (8.6) retired. The relationship between individual psychology and the subdimensional dimension of motivation has been identified in a medium and positive direction (r=,402; p<,01). It has been found that there is a significant difference between the sub-dimensions of the participants doing sports and going to the cinema-theatre in the external sub-dimensions, F(4, 345)=9,67 SZEÖ Facility sub-dimensions have not been found a significant difference in statistical terms. In this context, research to increase the interest and knowledge of women can be suggested to spread the recreational activities.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler