Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 20
 İndirme 3
Yönetici Anlayışları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
2022
Dergi:  
Turkish Studies Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı Yönetici Anlayışları Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma 180’i kadın, 160’ı erkek olan toplam 340 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri 2019 bahar döneminde elde edilmiştir. Araştırma verileri Yönetici Anlayışları Ölçeği 1 “her zaman” ve 5 “hiçbir zaman” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS-25 paket programı ile yapılmıştır. Yönetici Anlayışları Ölçeği yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %52,63’ünü açıklayan, öz-değeri 15,79 olan tek boyutlu ve 30 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .39 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise modelin uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapıldığında ölçeğin 30 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçme aracı olduğu görülmüştür. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .37 ile .82 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ait tüm bu bulgular incelendiğinde Yönetici Anlayışları Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve konuyla ilgili yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Scale of Managerial Understanding: A Scale Development Work
2022
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to develop the Scale of Managing Understanding, to study its validity and reliability. The study was conducted by 180 women and 160 men, with a total of 340 people. The research data was obtained in the spring period 2019. Research data has a Likert type rating of 1 "all" and 5 "no time" in the form of the Managing Understanding Scale. The correlation ratio of the correlated material for the analysis of the substance of the measurement is calculated. Structural validity of the measurement is studied by the Cronbach alpha internal consistency reliability ratio. The validity and reliability analysis is done with the SPSS-25 package program. The analytical factor analysis applied for structural validity measurement resulted in a single-dimensional measurement tool that describes 52.63% of the total variance, its value is 15.79 and consists of 30 items. The KMO sample conformity ratio of the measurement was .96. The factor loads of the scale are ranged between .39 and .84. The results of the verifying factor analysis indicate that the model’s conformity index is acceptable. When an analysis of the distractive factor for the structural validity of the measurement was made, it was found that the measurement was a single-dimensional measurement instrument consisting of 30 matters. The Cronbach alpha internal consistency reliability ratio is .96. The corrected material of the scale is ranked between .37 and .82. When all of these findings concerning the validity and reliability of the measurement are examined, it can be said that the Executive Concepts measurement is a valid and reliable measurement tool and can be used in the research to be carried out on the subject.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Turkish Studies Social Sciences

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 677
Atıf : 988
2023 Impact/Etki : 0.101
Turkish Studies Social Sciences