Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ NİDA MORFEMLƏRİN DİAXRONİK-DİALEKTOLOJİ TƏDQİQİ (MAHMUD KAŞĞARİNİN ”DİVANİ-LÜĞƏT-İT-TÜRK” ƏSƏRİ ƏSASINDA)
2022
Dergi:  
ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)
Yazar:  
Özet:

Azərbaycan dilinin tarixi məsələlərinin doğru çözümündə M.Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk” əsərinin xüsusi yeri vardır. Tarixi morfologiyanın, eləcə də digər səviyyələrdə mühüm problemlərin bu abidənin materialları əsasında tədqiqi müasir araşdırmalarda vacib məsələdir. Düşünürük ki, Azərbaycan dilində nidaların tarixi inkişafını öyrənmək maraqlı nəticələrə gəlməyə imkan verəcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Mahmud Kaşğari “Divan”ın lüğət-sözlüyünə nidaları da daxil etmişdir. Bu da tətbiqi dilçilikdə nidaların lüğəvi mənasının olmaması ilə bağlı olan yanlış fikirləri tamam alt-üst edir. Nidalar məzmunca bitmiş fikri ifadə etməklə bərabər, semantik baxımdan emosional, imperativ, vokativ və s. mahiyyət daşıyır. Nidaların tədqiqatında, əsasən, hiss və duyğuların ifadəsinə aid olan dil faktları öyrənilir. Digər növlər isə köməkçi nitq hissələrinin tərkibində ümumi halda qalır. Əslində, nidalar adı altında toplanmış belə sözlərin bir qismi hal-hazırda vokativlər kimi araşdırılır. Düşünürük ki, eyni fikirləri imperativ nidalar barədə də söyləmək mümkündür. Məqalədə Azərbaycan ədəbi dilində və şivələrdə daha intensiv olan nidalara diqqət verilir. Məsələn, Ay!/Az!; Əyə!/Əkə! və s. kimi insana aid olan nidalarla bərabər, insanın diğər canlılara görə istifadə etdiyi vokativ nidalar da tədqiqat obyektidir. Bu sıraya qədim türklərin ata, öküzə, oğlaqa, dəvəyə, şahinə və s. aid vokativ nidaları daxildir. İnsanın ünsiyyət ehtiyacının ilk səsli ifadəsi olan nida morfemlərinin araşdırılması onların özünün morfonoloji izahı əsasında yerinə yetirilir. Bu zaman ortaya çıxan faktlar nida morfemlərin etimoloji çözümünə imkan verir və eyni zamanda həmin morfemlərin dildə sözyaratma imkanlarını açıb göstərir.

Anahtar Kelimeler:

2022
Yazar:  
Diachronic-dialectological Research Of Interjection Morphemes In The Azerbaijani (on The Basis Of The Diwan Lughat Al-turk By Mahmud Kashgari)
2022
Yazar:  
Özet:

The Diwan Lughat al-Turk by Mahmud Kashgari has an important role in correct settlement of historical issues of Azerbaijani. Study of historical morphology as well as other issues in different levels on the basis of materials of this record is significant for modern research works. Study of historical development of interjections in Azerbaijani can pave the way for interesting conclusions. Notably, Mahmud Kashgari included interjections in his famous Diwan vocabulary. Interjections contain emotional, imperative, vocative and other substance in terms of semantic aspect. Study of interjections mainly includes linguistics facts belonging to expression of feelings and emotions, while some types stay in general in the structure of other parts of speech. A part of such words gathered under the name of interjections are currently studied as vocatives. The same approach can be displayed in regard to imperative interjections. In the article, attention has been paid to more intensive interjections in literary Azerbaijani and its accents. Study of interjection morphemes is implemented on the basis of their morphonological explanation. Facts enable us to achieve etymological conclusions of interjection morphemes and reveal the ability of lexicalization of such morphemes.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)

Alan :   Filoloji

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 256
Atıf : 217
2023 Impact/Etki : 0.072
ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)