Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 25
 İndirme 1
Illinois Zorbalık, Kavga ve Mağduriyet Ölçeğinin (IZKMÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması
2020
Dergi:  
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Zorbalık, günümüzde tüm dünyada eğitim öğretimin her kademesinde görülebilen ve öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden oldukça ciddi bir sorun halini almıştır. Toplumsallaşmanın ilk adımlarının atıldığı okullarda zorbalık ve saldırganlık gibi davranışların sıklıkla görülmesi, tüm çocukların geleceğini, psikososyal sağlığını derinden etkileyebilmektedir. Okullarda bu tür davranışların önlenebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda bu davranışların çeşitli bileşenlerinin ölçülmesi önem arz etmektedir. Gerçekleştirilen bu araştırmada, İllinois Zorbalık, Kavga ve Mağduriyet Ölçeği’nin (İZKMÖ) Türk Kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Illinois Zorbalık Ölçeği (IZÖ), Illinois Kavga Ölçeği (IKÖ) ve Illinois Mağduriyet Ölçeği (IMÖ) bileşenlerinden oluşan bu ölçek, Türkçe formu oluşturma aşamaları tamamlandıktan sonra 10-18 yaş aralığındaki 637 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin üç faktörlü yapısı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar, ölçeğin iyi uyum değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirliği için, ölçeğin tamamına ve tüm alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları kontrol edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçeğin tümünde 0,90; Zorbalık alt boyutu için 0,84; Mağduriyet alt boyutu için 0,83; Kavga etme alt boyutu için 0,81 şeklindedir. Ölçeğin %27’lik alt ve üst gruplara ilişkin t- testi analizi sonuçları, ölçekteki tüm maddeler için anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölçeğin alt boyutlarına ilişkin standart sapma, ortalama, boyutlar arası korelasyon değerleri ve güvenirlik katsayıları da hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, İZKMÖ’ nün Türkçe ve Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Adaptation Study Of Illinois Bullying, Fighting and Victimization (ibfvs) Scale For Turkish Context
2020
Yazar:  
Özet:

Today, bullying has become a very serious problem that can be seen at all educational levels which threatens the physical and mental health of students. The frequent occurrence of bullying and aggression in schools, which is seen as the first step of socialization, can deeply affect the future and psychosocial health of all students. It is important to identify the various components of these behaviors with the studies aiming to prevent these behaviors in schools. The aim of the study is to adapt the Illinois Bullying, Fighting and Victimization Scale (IBFVS) for Turkish context. After the Turkish version was formed through required procedures, it was administered with 637 students between the ages of 10-18. Construct validity of the scale was tested via Confirmatory Factor Analysis (CFA). The obtained results showed that the scale has good fit indices. For the reliability of the scale, the Cronbach Alpha coefficients for the entire scale and all its sub-dimensions were investigated. The results obtained are 0.90 in the entire scale; 0.84 for bullying sub-dimension; 0.83 for Victimization sub-dimension; It is 0.81 for the fight sub-dimension. The results of the t-test analysis of the scale's 27% lower and 27%upper groups indicate that there is a significant difference for all items in the scale. In addition, standard deviation, mean, correlation values and reliability coefficients related to the sub-dimensions of the scale were calculated. Results show that IBFVS is a valid and reliable tool for Turkish language and Turkish culture

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.941
Atıf : 12.585
2023 Impact/Etki : 0.439
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi