Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 44
 İndirme 3
Türkiye'de Çalışanların Psikolojik Sermaye ve Tükenmişlik İlişkisi: Alt Boyutlar Kapsamında Bir Meta Analiz
2021
Dergi:  
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Türkiye’de 2012-2020 yılları arasında kamu ve özel sektörde çalışanların psikolojik sermayeleri (PsyCap) ile tükenmişlik düzeylerinin alt boyutları arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çalışmaların bir meta analizi yapılmıştır. Analize dahil edilecek yayınları belirlemek amacıyla oluşturulan kriterlere uyan toplamda 2280 örneklem büyüklüğüne sahip 9 çalışmanın korelasyon değerleri ve örneklem büyüklükleri kullanılarak meta analizi gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması ve kriterlerin belirlenerek araştırmaların kodlanması, kriterleri karşılayan araştırmalardan analize dahil edilenlerin etki büyüklüklerinin hesaplanması, temel meta analizinin yapılması ve genel etkinin hesaplanması, yayın yanlılığının tahmin edilmesi ve düzeltilmesi aşamaları Comprehensive Meta Analysis (CMA) V3 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel etki büyüklüğünün hesaplanmasında yapılan homojenlik testi sonucunda rassal etki modeli kullanılmıştır. Yayın yanlılığının hesaplanmasında huni grafiği, hata koruma sayısı ve Tau katsayısı birlikte yorumlanarak yayın yanlılığının olmadığı değerlendirilmiştir. Türkiye’de çalışanların psikolojik sermaye ve tükenmişlik düzeylerinin alt boyutları arasındaki ilişkiye yönelik yapılan meta analizi sonucunda çalışanların psikolojik sermayelerinin tükenmişlik düzeyleri ile alt boyutlar kapsamında negatif yönde ilişkili olduğuna dair tüm hipotezler doğrulanmıştır. Rastgele etki modeli altında genel etki büyüklüklerinin zayıf ve orta düzeyler arasında değiştiği ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu sonuçlar alanyazın kapsamında tartışılmış ve bundan sonraki çalışmalar ile uygulayıcılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Psychological Capital and Burnout Relationship Of Employees In Turkey: A Meta-analysis Within The Scope Of Sub-dimensions
2021
Yazar:  
Özet:

This study is based on a meta-analysis, conducted in Turkey between the years 2012-2020, that focuses on the psychological capital (PsyCap) and burnout sub-dimensions’ relationship of employees working in both public and private sectors. The analysis was carried out based on the correlation coefficients and sample sizes of 9 studies with a total sample size of 2280 that complied with the previously established criteria. After the stages of literature review and coding, calculating the effect sizes of each studies that meet the criteria, performing basic meta-analysis and calculating the general effect size, estimation and correction stages of publication bias were carried out with Comprehensive Meta Analysis (CMA) V3 software. The general effect size was calculated through the random effect model as a result of the homogeneity test. Additionally, it was concluded that there was no publication bias by examining the funnel plot, fail-safe number and Tau coefficient. According to the results of analyzes, all hypotheses claiming that there is a negative relationship between employees’ psychological capital and burnout sub-dimensions working in Turkey were proven. It was revealed that the general effect sizes under the random-effect model varied between weak and medium levels. These results have been discussed within the scope of the literature, and suggestions have been developed for practitioners and future studies.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.941
Atıf : 12.584
2023 Impact/Etki : 0.439
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi