Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 106
 İndirme 10
İNANÇ EĞİLİMİ: MONOTEİZM ÖLÇEĞİ
2021
Dergi:  
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

İnançsızlık üzerine yapılan ölçek geliştirme çalışmalarının yanı sıra inançlı insanların tek Tanrı inancını ölçen bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın amacı; tek Tanrı inancına sahip olan (monoteist) bireylerin Tanrı inancına yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesi için tesadüfi örneklem yöntemiyle Açımlayıcı Faktör Analizi ve pilot uygulama için 462, Doğrulayıcı Faktör Analizi için 239 ve benzer başka bir ölçek ile geçerlik çalışması için 42 kişiye ulaşılmıştır. Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin sonucunda tek boyutlu monoteizm ölçeği ortaya çıkmıştır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ,943 ve Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise *X2=3322,568, p<.000 için anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı ,97 olarak bulunmuştur. Ölçek, bireylerin tek Tanrı inancı eğilimini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Tek boyutlu ve yedi maddeden oluşan ölçek, toplam varyansın yüzde 87,04’ünü ölçmektedir ve geçerli-güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler:

Trend Of Belief: The Monoteism Scale
2021
Yazar:  
Özet:

Although there are scale development studies on unbelief, there is a need for a study measuring the belief of believers in one God. The purpose of this research; To develop a valid and reliable measurement tool for the belief in God of individuals who have a single God belief (monotheist). In order to develop the scale, 462 people were reached for Exploratory Factor Analysis and pilot application with the random sampling method, 239 for Confirmatory Factor Analysis and 42 people for validity study with another similar scale. As a result of the explanatory and confirmatory factor analyzes, the one-dimensional monotheism scale has emerged. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of the scale was found to be 943 and Bartlett's Test of Sphericity was significant for * X2 = 3322,568, p <.000. Cronbach's Alpha reliability coefficient of the scale was found to be 97. The scale was developed to measure the tendency of individuals to believe in one God. The one-dimensional scale consisting of seven items measures 87.04 percent of the total variance and is valid-reliable.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 303
Atıf : 504
2023 Impact/Etki : 0.185
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi