Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 6
Rus Mühacirət Ədəbiyyatının Tarixi və Mədəni Formalaşması, Təkamülü ( Mühacirət Ədəbiyyatının İdeya-Siyasi İstiqamətləri)
2022
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Məqalədə XX əsr boyu rus mühacirət ədəbiyyatının inkişafı, xarakterik xüsusiyyətləri, rus mühacirət ədəbiyyatı dalğalarının ideya-siyasi istiqaməti, ədəbi mübarizə metodları haqqında bəhs olunur. 1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə “azad ədəbiyyata” təzyiqlərin başladı, hakim proletar ideologiya ilə barışmayan ziyalı təbəqəsi mühacirətə üz tutdu. Mühacirətdə təşkilatlanaraq rus klassik ədəbiyyatı ənənələrini davam etdirərək dünya ədəbiyyatında yeni ədəbi hadisənin – rus mühacirət ədəbiyyatının əsasını qoydular.Rus mühacirət ədəbiyyatının hər üç dalğasının səciyyəvi cəhətləri, ədəbi mübarizə metodları haqqında məqalədə məlumat verilir. Mübarizə üsullarından asılı olmayaraq rus mühacirət ədəbiyyatının bütün inkişafı dövründə başlıca xüsusiyyəti rus milli-mənəvi davranış tərzini, tarixi ənənəvi missiyanı daşıması olmuşdur. Mühacir ədiblər əsas vəzifələri kimi mühacirətdə milli-mənəvi dəyərləri, tarixi yaddaşı yaşatmaq, milli kimliyi qoruyub saxlamaqla nəsillər arasında əlaqənin qırılmamasına çalışırdılar. Eləcədə, dünya ölkələrini rus ictimai fikri və mədəniyyətinin nailiyyətləri ilə tanış etməyi özlərinin borcu sayırdılar. Mühacir ədəbi düşüncəsində əsas məqsəd rus milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub yaşadılması, “rus milli ideyasına” xidmət etmək olmuşdur. Sovet ideologiyası tərəfindən sıxışdırılan rus milli ideyasının xilas olunaraq yaşadılması və inkişaf etdirilməsi onların tarixi missiyası kimi özünü göstərmişdir

Anahtar Kelimeler:

2022
Yazar:  
Historical and Cultural Formation, Evolution and Ideological Direction Of Russian Emigration Literature
2022
Yazar:  
Özet:

The article discusses development of Russian émigré literature throughout the 20th century, its features, the ideological and political orientation of the waves of Russian émigré literature, and the methods of literary struggle. After the October Revolution of 1917, when the Bolsheviks came to power in Russia, pressure began on "free literature", and the intelligentsia, irreconcilable with the dominant proletarian ideology, emigrated. Organized in exile, continuing the traditions of Russian classical literature, they laid the foundation for a new literary phenomenon in world literature - Russian literature abroad. The article presents information about the features of all three waves of Russian foreign literature , methods of literary struggle. Regardless of the methods of struggle, the main feature of the entire development of Russian foreign literature throughout the entire period was Russian national-moral behavior, fulfilling a historical-traditional mission. Emigrant writers, as their main task in emigration, sought to They also considered it their duty to acquaint the world with the achievements of Russian public opinion and culture.The main goal of emigre literary thought was the preservation of Russian national and moral values, serving the "Russian national idea". The survival and development of the Russian national idea, oppressed by Soviet ideology, turned out to be their historical mission.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi