Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 39
 İndirme 7
ELEKTRİĞİN İLETİMİ ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ DENEY YÖNTEMİ VE ANİMASYON TEKNİĞİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
2022
Dergi:  
Trakya Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma “Elektriğin İletimi” ünitesinin öğretiminde kullanılan animasyon tekniği, işbirlikli deney yöntemi ve programa dayalı öğretimin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, fen bilimleri dersine yönelik tutumları ve okula ilişkin tutumları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma modelleri içerisinde yer alan deneysel araştırma desenlerinden öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ağrı ilinde öğrenim gören 85 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 29’u animasyon tekniğinin uygulandığı Deney Grubu-1’e 30’u işbirlikli deney yönteminin uygulandığı Deney Grubu-2’ye ve 26’sı programa dayalı öğretimin uygulandığı kontrol grubuna seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Akademik Başarı Testi, Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği ve Okula İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Uygulama sonunda öğrencilerin akademik başarılarının ve fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerinin olumlu yönde değişiminde animasyon tekniği ve işbirlikli deney yönteminin programa dayalı öğretime göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin okula ilişkin tutumlarında meydana gelen gelişimde ise uygulanan öğretim yöntemlerinin benzer etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle genel olarak akademik başarı ve fen bilimleri dersine yönelik tutumun olumlu yönde değişmesi için söz konusu yöntemlerin farklı konularda uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Determining Of The Effect Of Cooperative Experiment Method and Animation Technique In Teaching Transmission Of Electricity
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this study was to determine the effect of animation technique, cooperative experiment method, and curriculum-based learning on 6th grade students’ academic achievement, attitude towards science course, and attitude towards school at the unit of “Transmission of Electricity”. It was used pre-test post-test experimental design with control group included in the quantitative research models. The study groups consist of 85 students. There were 29 students in the animation technique group, 30 students in the cooperative experiment group and 26 students in the curriculum-based learning group. It was used Academic Achievement Test, Science Course Attitude Scale, and School Attitude Scale as data collection instruments. It was used one-way ANOVA test for data analysis. At the end of the implementation, it was determined that the animation technique and cooperative experiment method were more effective than curriculum-based teaching in improving the academic achievement of students and increasing their attitude levels towards the science course. It was determined that the teaching methods used in developing students' attitudes towards school had a similar effect with each other. For this reason, to change positively the attitude towards academic achievement and science course in general, it is recommended to apply these methods on different subjects.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Trakya Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 736
Atıf : 5.430
2023 Impact/Etki : 0.488
Trakya Eğitim Dergisi