Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 50
 İndirme 9
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN OKUL ÖNCESI STEM ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
2021
Dergi:  
Trakya Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan okul öncesi STEM etkinliklerinin çocukların problem çözme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Wally Sosyal Problem Çözme Testi (Wally Social Problem Solving Test)” ve “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Deneysel desende yapılan çalışma, 8 hafta ve haftada 2 gün olacak şekilde, toplamda 16 etkinlik yapılarak tamamlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 3 öğretmen ve 51 okul öncesi çocuğu oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket analiz programı kullanılmıştır. Analizlere başlamadan önce Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmış ve veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler kullanılmıştır. Analizler sonucunda okul öncesi çocukların problem çözme beceri puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermediği ancak erkek çocukların problem çözme beceri puanlarının ortalaması, kız çocuklarının problem çözme beceri toplam puanlarının ortalamasından yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yapılan analiz sonuçlarına göre çalışmaya katılan çocukların problem çözme öntest ve sontest beceri puanları arasında anlamlı bir fark olduğu, ön-test ve son-test arasındaki korelasyonun ise 0,40’ olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, uygulanan probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan okul öncesi STEM etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ve araştırmanın amaçları doğrultusunda araştırmacılara, öğretmen ve ebeveynlere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The problem-resistant learning approach is based on the influence of pre-school STEM effects on children's problem-solving skills
2021
Yazar:  
Özet:

This study examined the impact of pre-school STEM activities prepared on the problem-based learning approach on children’s problem-solving skills. In the study, one-group pre-test-sontest experimental patterns of quantum research methods were used. As a data collection tool in the study, the "Wally Social Problem Solving Test" and "Demographic Information Form" were used. The experimental design was completed by a total of 16 events, which will be 8 weeks and 2 days a week. The sample group of the study consists of 3 teachers and 51 pre-school children. In the analysis of data, the SPSS 21 package analysis program was used. Before the start of the analyses, the normality test of Kolmogorov-Smirnov was carried out and parametric tests were used as the data showed normal distribution. Analysis found that pre-school children's problem-solving skill scores did not show a significant statistical difference from the gender variable, but the average problem-solving skill scores of boys were higher than the average problem-solving skill scores of boys. According to the results of the analysis, there was a significant difference between the problem-solving predest and estest skill scores of the children who participated in the study, and the correlation between the pre-test and the last-test was 0.40. In this case, the conclusion has been made that pre-school STEM activities prepared according to the problem-based learning approach applied enhances the problem-solving skills of children. These findings and the objectives of the research were recommended to researchers, teachers and parents.

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Trakya Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 736
Atıf : 5.430
2023 Impact/Etki : 0.488
Trakya Eğitim Dergisi