Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 41
 İndirme 7
Psikolojik Danışmanlarda Şefkat Yorgunluğu Ölçeğinin Geliştirilmesi /Development of Compassion Fatigue Scale in Psychological Counselors
2023
Dergi:  
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı ruh sağlığı alanında çalışan psikolojik danışmanların şefkat yorgunluğu düzeyini ölçmek üzere bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 725 (518 kadın ve 207 erkek) psikolojik danışman oluşturmaktadır. Araştırmada açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerliği, Cronbach alfa iç tutarlık değeri ve madde analizi hesaplanarak ölçeğin psikometrik özellikleri ortaya konmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %53’ünü açıklayan 21 maddelik dört boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek faktör yükleri .504 ile .781 arasında değişmektedir. Ölçeğin dört boyutlu yapısı farklı bir örneklem grubu üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılarak test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda model ile veri arasında uyumun kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır (χ2=315.43, p=.000, sd=181, χ2/sd=1.74, CFI=.91, TLI=.90, SRMR=.05, RMSEA=.06). Ölçeğin madde tahmin değerleri ise .39 ile .80 arasında değişmektedir. Bunun dışında, farklı bir örneklem ile yapılan ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Güvenirlik analizleri kapsamında yapılan analizlerde ölçeğin geneli için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .890 ve Guttman katsayısı .872 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar için ise Cronbach alfa iç tutarlık değeri .683 ile .836 arasında değerler almıştır. Benzer şekilde alt boyutlar için Guttman katsayısı da .612 ile .837 arasında değişmektedir. Ölçeğe ilişkin madde toplam korelasyon değerleri hesaplandığında .374 ile .701 arasında değerler olduğu belirlenmiştir. Tüm bu bulgular, Psikolojik Danışmanlarda Şefkat Yorgunluğu Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar alanyazında yer alan araştırmalar dikkate alınarak tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Danışmanlarda Şefkat Yorgunluğu Ölçeğinin Geliştirilmesi /Development of Compassion Fatigue Scale in Psychological Counselors
2023
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to develop a measuring tool for psychological consultants working in the field of mental health to measure the level of compassion fatigue. The study group consists of a total of 725 (518 women and 207 men) psychological consultants. The study revealed the psychometric characteristics of the scale by calculating the disclaimer factor analysis, verifying factor analysis, measurement-related validity, Cronbach alpha internal consistency value and substance analysis. A four-dimensional scale of 21 substances, which describes 53% of the total variance, was achieved as a result of the opening-factor analysis. The scale factor load varies between .504 and .781. The four-dimensional structure of the scale was tested by conducting verifying factor analysis on a different sample group. The analysis found that the compatibility between the model and the data was acceptable (χ2=315.43, p=.000, sd=181, χ2/sd=1.74, CFI=.91, TLI=.90, SRMR=.05, RMSEA=.06). The measurement’s substance estimate values range from .39 to .80. In addition, the measurement-related validity study with a different sampling has also found statistically meaningful relationships. Analysis of reliability calculated the Cronbach alpha internal consistency ratio .890 and the Guttman ratio .872 for the general scale. For the subdimensions, the Cronbach alpha internal consistency value is between .683 and .836 . Similarly, the Guttman ratio for lower dimensions varies between .612 and .837 . When calculated the total correlation values of the matter relating to the measurement, it was determined that the values were between .374 and .701. All of these findings are as evidence that the measurement of compassion fatigue in the Psychological Consultants is a valid and reliable measurement tool. The results obtained in the study are discussed and interpreted with regard to the research field.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Güzel Sanatlar; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 432
Atıf : 1.028
2023 Impact/Etki : 0.347
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi