Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 19
Azərbaycan Nağıl Məkanının Təşkilində Toponimlər
2022
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Məqalədə Azərbaycan nağıllarında işlənən toponimlər tədqiqata cəlb olunmuşdur. Qeyd olunur ki, Azərbaycan nağıllarında məkan doğma və yad oppozisiyasiyası üzərində qurulmuşdur, toponimlər də, buna uyğun olaraq, doğma və yad məkanları təmsil edirlər. Qəhrəmanın doğulduğu, böyüyüb boya-başa çatdığı məkan nağıllarda, bir qayda olaraq, doğma, bu məkana qarşı gələn, onu müharibə ilə hədələyən məkan isə yad məkan kimi təqdim olunur. Bunun nəticəsidir ki, qəhrəmanın yaşadığı məkan öz, vətən, doğma kimi mənsubiyyət bildirən sözlərlə ifadə olunduğu halda, yad məkan uzaq, özgə, təhlükəli, tilsimli kimi təyinlərlə verilir. Toponimlərin təhlili göstərir ki, etnos özünün sahib olduğu, yaşadığı məkanı doğma məkan kimi qavrayır, bu coğrafiyadan kənarda qalan, münaqişə içində olduğu dövlətləri isə yad məkan kimi xarakterizə edir.

Anahtar Kelimeler:

Toponyms In The Organization Of The Azerbaijani Folktale Space
2022
Yazar:  
Özet:

The article deals with the toponyms used in Azerbaijani folk tales. It is noted that in Azerbaijani folktales, space is based on the opposition of native and foreign, and toponyms, respectively, represent native and foreign places. As a rule, the place where the hero was born, grew up is presented as his native place in fairy tales, the place that opposes this place and threatens him with war is introduced as a foreign place. As a result, the place where the hero lives is expressed with the words such as attributes like own, native, while the foreign place is given with the attributes such as distant, alien, dangerous, enchanted. The analysis of toponyms shows that the ethnos perceives the place that owned and lived as his native place, and characterizes the states that are far away from this geography and has conflicts with them as foreign places.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi