Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2.256
 İndirme 133
 Sesli Dinleme 6
6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Senaryo Temelli Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi
2019
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

ÖZ Araştırma; Fen Bilimleri dersi, Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesinde Senaryo Temelli Öğrenme yönteminin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılı İzmir ili Bornova ilçesinde resmi bir ortaokulda okuyan 99 öğrenci oluşturmaktadır. 6. sınıflar arasından okuduğunu anlama, tutum ve başarı bakımından birbirine denk dört sınıf alınarak, deney (50) ve kontrol (N=49) grupları random olarak belirlenmiştir. Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesi deney grubunda, Senaryo Temelli Öğrenmeye dayalı öğretim etkinlikleri ile kontrol grubunda ise geleneksel öğretim temel alınarak 6 hafta boyunca işlenmiştir. Araştırmanın başında öğrencilere Kahramanoğlu (2000) tarafından geliştirilen okuduğunu anlama testi, deneysel işlem öncesinde ve sonrasında araştırmacı tarafından geliştirilen Akademik Başarı Testi uygulanmıştır. Fen Bilimleri dersi, ön test-son test akademik başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, Fen Bilimleri dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesine ilişkin Senaryo Temelli Öğrenme yönteminin ders başarılarını olumlu yönde artırdığını göstermektedir. Senaryo Temelli Öğrenme yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesine yönelik ders başarıları, kontrol grubu öğrencilerine oranla artmıştır. Ayrıca, bu çalışmada Fen Bilimleri dersinde Senaryo Temelli Öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubunda akademik başarı ve tutum açısından kalıcılığa bakılmış olup, kalıcılığın hem tutum hem de akademik başarı açısından deney grubu lehine olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, Senaryo Temelli Öğrenme’nin Fen Bilimleri ders başarısı ve tutum üzerinde kalıcılığı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

6 . The Effect of Scenario-Based Learning Method in Class Science Course on Academic Success and Sustainability
2019
Yazar:  
Özet:

Special research; Science courses are conducted with the aim of determining the impact of the script-based learning method on the academic achievements and durability of high school sixth grade students. Research is an experimental study with a pre-test-final test control group. The study group consists of 99 students studying in an official high school in the 2014-2015 academic year of İzmir or Bornova district. Through the four classes of understanding, attitude and success that they read between the sixth classes, the trial (50) and control (N=49) groups were randomly determined. The material's Tanecikli Structure Unit was processed for 6 weeks in the experimental group, the script-based learning-based teaching activities and the control group based on traditional teaching. At the beginning of the study, the student was developed by Kahramanoğlu (2000) to understand the reading test, the experimental process was implemented by the academic success test developed by the researcher before and after. The Science course has been determined that there is a significant difference in the benefit of the experimental group between the pre-test-final test academic success points. These findings show that the scenario-based learning method of the Science Course "Madden's Dancing Structure" has improved the course success in a positive direction. Scenario Based Learning Method is used by the experimental group of students of the Science Course "Madden's Structural Structure" course achievements have increased compared to the control group students. Furthermore, in this study, the research group, in which the script-based learning method is applied, looked at sustainability in terms of academic success and attitude, and found that sustainability in terms of both attitude and academic success is in favour of the experiment group. In this context, the conclusion was achieved is that script-based learning provides sustainability on the course success and attitude in science.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.707
2023 Impact/Etki : 0.028
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)