Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 113
 İndirme 36
TEKNOLOJİK UYGULAMALARA DAYALI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, teknoloji temelli öğrenme yaklaşımının 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik akademik başarıları ve fen bilimleri dersine olan ilgileri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2016–2017 eğitim - öğretim yılı içerisinde Şanlıurfa ilinde bulunan 2 ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Elektrik Enerjisi ile Güneş Sistemi ve Ötesi üniteleri ele alınmıştır. 11 hafta süren araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrencilerin toplam sayısı 70’dir. Bu öğrencilerin 35’i deney grubunda 35’i kontrol grubundadır. Araştırmada ön test – son test deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sırasında, kontrol grubu öğrencilerine mevcut müfredatta yer alan öğretim programının öngördüğü yöntem ve teknikler uygulanarak dersler işlenmiştir. Deney grubunda ise mevcut öğretim programının yanı sıra bilişim teknolojileri ile desteklenmiş etkinlikler düzenlenerek, dersler teknoloji temelli öğrenme yaklaşımı ele alınarak işlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Fen Konularına Yönelik İlgi Ölçeği ile araştırmacı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Başarı Testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve bağımlı gruplar için t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; teknoloji temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik başarı ve ilgi düzeylerine olumlu etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Evaluation Of Technology Based Science Education On Middle School Students
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

This study was conducted to evaluate the effects of technology based education approach on academical success and interest on science classes of the 7th grade students’. The research took place in 2 middle schools in Sanliurfa, in 2016-2017 academic year. The ‘Electric energy’ and ‘ Solar System and Beyond’ units were performed. The study lasted 11 weeks. There were 70 students in total; 35 of them were in control group and 35 of them were in study group. Pretest-posttest control and study groups half experimental pattern was used in the study.Control group students took lessons via the classical approach that the present system suggests. Study group on the other hand took lessons supported by technological equipments and activities in addition to classical methods. Data extraction was performed via Interest Scale for Science Topics and Science Class Success Test which has been designed by the researcher. Data analysis were performed via t-Test for dependent and independent groups. According to analysis; technology based educational approach was found to have positive effects on interest and success on Science classes.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.146
Atıf : 10.122
2023 Impact/Etki : 0.075
Asos Journal