Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 43
 İndirme 17
6.-7. ve 8. Sınıf Öğretim Programlarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerini Kazandırma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
2014
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen görüşlerine göre 6.-7. ve 8. sınıf öğretim programlarının yansıtıcı düşünme becerilerini kazandırma düzeyini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir ve Balıkesir İlinde görev yapmakta olan 559 branş öğretmeni ile yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği” (YADDÖ) ile toplanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde Balıkesir ilinde görev yapmakta olan 243 branş öğretmeni ölçeğin pilot uygulama grubunu oluşturmuştur. Ölçeğin geçerliliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin ise Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçek tek faktörde açıklanmıştır. Ön denemeden elde edilen verilerden hareketle YADDÖ’nün Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerinin .970 ve Barlett Testi sonucunun (15295,824) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Maddelerin faktör yükleri .53 ile .75 arasında değişmektedir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 56.173’tür. Yapılan analizlerde tüm ölçek için bulunan Cronbach Alfa Güvenirlik kat sayısı α= .95’tir. Elde edilen bu sonuçlar ölçeğin kullanılabilirliğinin kanıtı olarak değerlendirilebilir. Veri analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 programı kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, t-testi ve tek faktörlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda görüşü alınan öğretmenlere göre 6.-7. ve 8. sınıf öğretim programlarının yansıtıcı düşünme becerilerini kısmen kazandırdığı saptanmıştır. Öğretmen görüşleri okul grubuna, cinsiyete ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık gösterirken branş açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Teacher Opinions The Level Of Gaining Reflective Thinking Skills Through 6.-7. and 8. Class Curriculum
2014
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

The main purpose of this research is to designate the level of gaining reflective thinking skills through 6.-7. and 8. class curriculum. This research is survey model and was carried out with 559 subject teachers who serves in Balikesir. Datas were collected with ‘’Determination The Level Of Reflective Thinking Scale’’ (DLRT) generated by researcheres. Scale in the development process, 243 field teachers who work in the province Balikesir form the pilot implementation group of the scale. Faktor analysis was made to determinate the validity of the scale. Cronbach’s Alpha range were calculated for the realibility of the scale. As a result of the factor analysis, the scale was explained in the single factor. From data obtained from preliminary experiments, it was determined that the value of Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) of DLRT is .970 and the result of Barlett Test is significant (15295,824). The factor loadings ranged from .53 to 75. 56,173 % of the total variance of the scale explained. According to the analysis, Cronbach's alpha reliability coefficient found for all scales is ? = .95. The obtained results can be regarded as the evidence of the usability of the scale. The program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 was used for the data analysis. The data were analyzed by using arithmetic mean, t-test and one-factor analysis of variance. According to the results of the research, considering teacher views, 6.-7. and 8. class curriculum carries out reflective thinking skills on the level of partially agree. Teacher’s opinions diffe raccording to school group, genderand Professional seniority where as they don’t show significant difference in terms of branches.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 12.054
Atıf : 47.723
2023 Impact/Etki : 0.276
Turkish Studies