Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 13
 Görüntüleme 126
 İndirme 39
Karar Verme Becerileri Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkisi*
2018
Dergi:  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Çocukluk dönemi bireyin çevresini araştırdığı, iletişim kurmaya istekli olduğu ve toplumun yapısına uygun davranışları kazandığı yıllardır. Okul öncesi eğitim, çocukların problem çözme becerisini geliştirici, farklı durumlara kolay uyum sağlayabilen, araştırmacı yönü ve güven duygusu gelişmiş, kendini ifade edebilen, doğru kararlar alabilen girişimci bireyler olarak yetiştirilebilmeleri açısından önemlidir. Okul öncesi dönemde çocuk karşılaştığı problemleri çözmek için akıl yürütme, çıkarım yapma, sorgulama gibi birçok bilgi ve beceri kazanmaktadır. Bu beceriler çocuğun karşılaştığı güçlükler üzerinde çözüm yollarını aramasını, bilgi ve becerilerini kullanmasını dolayısıyla kendi başına karar vermesini sağlamaktadır. Toplumların hızlı değişen yapısı bireylerin hızlı düşünen, problem çözebilen  ve doğru kararlar verebilen, kararlarının sorumluluğunu alabilen bireyler yetiştirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle çalışmada,  okul öncesi eğitime devam eden beş-altı yaşındaki çocukların karar verme becerilerinin “Karar Verme Becerileri Eğitimi Programı” ile desteklenmesi amacı ile planlanmıştır. Çalışma Öntest-sontest-izleme testi içeren çalışma yarı deneysel modelde yapılandırılmıştır. Araştırmanın Çalışma grubuna 20 deney, 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk alınmıştır. Deney grubundaki çocuklar on hafta süresince haftada iki oturum olmak üzere “Karar Verme Becerileri Eğitim Programı ile desteklenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Karar Verme Becerileri Değerlendirme Aracı-Çocuk Formu", "Karar Verme Becerileri Değerlendirme Aracı-Ebeveyn Formu" ve "Kişisel Bilgi Formu" ile veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda deney ve kontrol grubundaki çocukların karar verme becerileri puanları arasında anlamlı fark olduğu (p<,001) belirlenmiştir. Deney grubundaki çocuklara dört hafta sonra kalıcılık testi uygulanmış, son test ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında farkın anlamlı olmadığı (p>,05) ve eğitim programının etkisinin devam ettiği görülmüştür. Bu bulgulara dayalı olarak, okul öncesi dönem çocuklarının karar verme becerilerini geliştirmek amacıyla araştırmacılara, eğitimcilere ve ebeveynlere yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The impact of the educational program on the decision-making skills of pre-school children*
2018
Yazar:  
Özet:

The childhood period is the years in which the individual explores the environment, is willing to communicate and gains behaviors in accordance with the structure of society. Pre-school education is important for children to be educated as entrepreneurial individuals that develop their problem-solving skills, are able to easily adapt to different situations, are developed in the research direction and the sense of confidence, are able to express themselves, are able to make the right decisions. In the pre-school period, the child acquires many knowledge and skills, such as mindfulness, drawings, questioning, to solve the problems he encounters. These skills enable the child to find solutions to the difficulties he faces, and to make decisions on his own by using his knowledge and skills. The rapidly changing structure of societies makes it necessary to educate individuals who think quickly, are able to solve problems and are able to make the right decisions, and are able to take responsibility for their decisions. Therefore, the study is planned to support the decision-making skills of children aged five to six who are on pre-school education with the aim of supporting the "Determination Skills Education Program". The study is structured in a semi-experimental model of the study, which includes the Predest-Sontest-Tracking Test. The study group included a total of 40 children, including 20 tests and 20 control groups. The children in the experimental group were supported by the "Determination Skills Training Program", which includes two sessions a week for ten weeks. The data was collected with the "Decision Skills Assessment Tool-Child Form", "Decision Skills Assessment Tool-Baby Form" and "Personal Information Form" developed by the researcher. The study found that children in the experiment and control group had a significant difference between their decision-making skills scores (p<,001). Children in the trial group were subjected to the durability test four weeks later, the difference between the last test and the durability test score average was not meaningful (p>,05) and the effect of the training program continued. Based on these findings, recommendations have been presented to researchers, educators and parents in order to improve pre-school children’s decision-making skills.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 861
Atıf : 6.863
2023 Impact/Etki : 0.417
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi