Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 24
 Görüntüleme 104
 İndirme 17
21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
2020
Dergi:  
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğini Türk kültürüne uyarlamaktır. Araştırma 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 233 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Ölçek öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerilerinin öğretimine ilişkin özyeterlik algılarının ölçülebilmesi amacına hizmet etmekte olup, 10 madde ve üç faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin alt faktörleri; teknolojinin faydası, işbirliği ile yenilik ve problem çözmedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama sürecinde dil geçerliği, kavramsal ve deneyimsel eşdeğerlik, yapı geçerliği, ölçüt geçerliği ile güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun dilsel geçerliğini sağlamak için çeviri geri çeviri tekniği uygulanmış ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Yapı geçerliğini test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçüt geçerliğini sınamak için ölçeğin tamamı ile her bir alt-faktör arasındaki korelasyon incelenmiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise ölçeğin Cronbach Alfa (iç tutarlık) güvenirlik katsayıları, testi yarılama güvenirliği, madde toplam korelasyonları ve madde ayırt edicilik değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği Türkçe Formu’ nun öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin özyeterlik algılarını ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Adaptation Of 21st Century Skills Teaching Scale To Turkish Culture: A Validity-reliability Study
2020
Yazar:  
Özet:

The purpose of the study was to adapt the 21st Century Skills Teaching Scale into Turkish Culture. The research was conducted with 233 prospective teachers in the Fall Term of 2019-2020 Academic Year. The scale serves the purpose of measuring prospective teachers' self-efficacy perceptions regarding the teaching of 21st century skills and consists of 10 items and three factors. Sub-factors of the scale are utility of technology, collaboration and innovation & problem solving. In the adaptation process of the scale to Turkish, linguistic validity, conceptual and experiential equivalence, construct validity, criterion validity and reliability studies were carried out. In order to ensure the linguistic validity of the Turkish form of the scale, translation back translation technique was applied and expert opinions were asked. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was applied to test the construct validity. To test the criterion validity, the correlation between the whole scale and each sub-factor was examined. Within the scope of reliability studies, Cronbach Alfa (internal consistency) reliability coefficients of the scale, half-test reliability, item total correlations and item discrimination values were calculated. As a result of the research, it has been determined that the 21st Century Skills Teaching Scale Turkish Form is a valid and reliable measurement tool that can be used to measure the self-efficacy perceptions of prospective teachers regarding 21st century skills teaching.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.941
Atıf : 12.574
2023 Impact/Etki : 0.439
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi