Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 21
Sosyal Bilgiler Dersinde Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
2023
Dergi:  
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada argümantasyon tabanlı öğrenme yönteminin, 7. sınıf sosyal bilgiler dersini alan öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır.Bu araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencilerinden 78 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada “eşitlenmemiş kontrol gruplu desen” uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu oluşturulan çalışma “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesinde yürütülmüştür. Deney grubunda konuların öğretimi argümantasyon tabanlı öğrenme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesinde yer alan konuların öğretimi geleneksel yöntemlerle (anlatım yöntemi ve soru-cevap yöntemi) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracını “Akademik Başarı Testi” (ABT) oluşturmuştur. Verilerin analizinde, “İlişkisiz gruplar için t-Testi” ile ANCOVA analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; Akademik Başarı Testi (ABT) ön-test puan ortalamalarında kontrol grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Akademik Başarı Testi (ABT) son-test puan ortalamalarında ise deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Argümantasyon tabanlı öğrenme yönteminin akademik başarı üzerindeki etkisinin olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Argumentation Based Learning On Students' Academic Success In Social Sciences Course
2023
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to determine whether the argumentation-based learning method has an effect on 7th-grade social studies students’ academic achievement. This research was conducted with 78 students of the 7th grade social studies classes attending a secondary school in the 2016-2017 academic year.In the study, “unequalized control group design” was applied. The study, with experimental and control groups, was carried out in the "Bridges Between Countries" unit. In the experimental group, topics in the unit were covered by employing the argumentation-based learning method. In the control group, unit topics were covered with traditional methods (narration method and question-answer method). The data obtained by academic achievement tests were analyzed by "T Test for Unrelated Groups" and Ancova Analysis. At the end of the research, it was observed that there was a significant difference in favor of the control group in terms of ABT pre-test mean scores. There was a significant difference in favor of the experimental group in terms of ABT post-test mean scores. It has been determined that the argumentation-based learning method contributes positively to students’ academic success.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 577
Atıf : 3.430
2023 Impact/Etki : 0.497
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi