Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 56
 İndirme 2
Arduino ile Programlamanın Öğrencilerin Fen Bilimlerine Yönelik Başarı, Öz Yeterlilik ve Tutumlarına Etkisi
2021
Dergi:  
Journal of Higher Education and Science
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma ile Arduino programlamanın altıncı sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik başarı, öz yeterlilik ve tutumları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2016–2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Kontrol gruplu ön test, son test yarı deneysel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmanın örneklemi 32’si deney 32’si kontrol grubu olmak üzere altıncı sınıfta öğrenim gören toplam 64 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda elektriğin iletimi ünitesinde etkinlikler Arduino kullanılarak gerçekleştirilirken, kontrol grubunda ise ders kitabında yer alan etkinliklerle yürütülmüştür. Araştırmada başarı testi, öz yeterlilik ölçeği ve tutum ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Test ve ölçeklerden elde edilen ham puanlar ile bağımsız örneklem t-testi analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin elektriğin iletimi ünitesindeki başarıları ve öz yeterliliklerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları açısından ise deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitimcilere ve araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Impact of Programming with Arduino on Students' Science Success, Self-Qualifications and Attitudes
2021
Yazar:  
Özet:

This research aims to study the impact of Arduino programming on the success, self-qualifications and attitudes of students of the sixth grade in the course of Science. The research was conducted in a state school in the Ereğli district of Zonguldak in the spring period of the 2016-2017 educational year. Control group pre-test, the sample of the study adopted by the final test semi-experimental research method consists of a total of 64 students studying in the sixth class, including 32 experiments and 32 control groups. In the experimental group, the activities in the electricity transmission unit are performed using Arduino, while in the control group, the activities are performed by the activities included in the curriculum. In research, the success test, the scale of self-capacity and the scale of attitude were used as a data collection tool. Independent sampling t-test analysis was made with the raw points obtained from the tests and scales. According to the findings obtained from the research, there was no significant difference in the achievements and self-qualifications of the students of the experimental group and the control group of the students in the electricity transmission unit. From the point of view of the attitudes towards the science course, the experiment group has achieved a significant difference in favor. In accordance with the results obtained, some recommendations were given to educators and researchers.

Anahtar Kelimeler:

The Effects Of Programming With Arduino Students’ Achievements, Attitudes and Self-sufficiency Intented For Science
2021
Yazar:  
Özet:

This reasearch aims at examining the effect of Arduino programming on sixth grade students’ achievement, self-efficacy and attitudes towards the Science course. The research was carried out in a public school in Ereğli district of Zonguldak province during the Spring Semester of the 2016-2017 Academic Year. The sample of the study, in which the pretest with control group and the quasi-experimental research method with posttest group was adopted, consists of a total of 64 students studying in the sixth grade, 32 of whom are experiment group and 32 of them are the control group. In the experimental group, the activities in the electricity transmission unit were carried out using Arduino, while in the control group, the activities in the textbook were carried out. Achievement tests, self-efficacy scales and attitude scales were used as data collection tools in the study. Independent sample t-test analysis was performed with the raw scores obtained from the tests and scales. According to the findings obtained from the research, no significant difference was found between the experimental group students and the control group students’ success and self-efficacy in the electricity transmission unit. It was concluded that there was a significant difference in favor of the experimental group in terms of their attitudes towards the Science course. Some suggestions were made to educators and researchers in line with the results obtained.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Journal of Higher Education and Science

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 623
Atıf : 5.458
2023 Impact/Etki : 0.4
Journal of Higher Education and Science