Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 60
 İndirme 15
Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Empati Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi
2020
Dergi:  
Turkish Studies Educational Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, “7.sınıf sosyal bilgiler dersinde tarihsel empati etkinliklerinin akademik başarıya, kalıcılığa ve derse karşı tutuma etkisi” incelenmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yönteme bağlı kalınarak yürütülen araştırmanın nicel boyutu için ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 21’i deney grubu 21’i kontrol grubu olmak üzere toplam 42 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Geliştirilen ölçme araçlarından toplanan verilerin ayrı ayrı istatistiksel analizleri yapılmıştır. Akademik başarı testi ve sosyal bilgiler tutum ölçeğinden elde edilen nicel bulgular, SPSS 18 veri analiz programıyla çözümlenmiştir. Tarihsel empati etkinlikleri hakkındaki öğrenci görüşleri içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Normallik testi sonuçları doğrultusunda normal dağılım gösteren puanların karşılaştırılması için bağımlı ve bağımsız “t” testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu son test akademik başarı puan ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Bununla beraber deney ve kontrol grubu son test sosyal bilgiler dersi tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin kalıcılık testi puanlarının karşılaştırılması sonucunda ise deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre ise, öğrencilerin genel olarak tarihsel empati etkinliklerini beğendikleri ve sosyal bilgiler dersinde tarihsel empati etkinliklerinin kullanılmasında istekli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Impact of Historical Empathy Events in the Social Knowledge Course on Student Academic Success, Sustainability and Opportunity Attitudes
2020
Yazar:  
Özet:

In this study, "the impact of historical empathy activities on academic success, durability and attitude toward class in the 7th class social information course" was studied. The qualitative and qualitative research methods are used together, and the qualitative size of the research is linked to the mixed method where the qualitative and qualitative research methods are used, with a pre-test-final test control group of semi-experimental patterns. The study study group consisted of a total of 42 seventh-class students, including 21 experimental groups and 21 control groups. The statistical analysis of the data collected from the developed measurement tools has been performed separately. Quantitative findings obtained from the academic success test and the social information attitude scale are analyzed with the SPSS 18 data analysis program. The student’s views on historical empathy activities were evaluated by making content analysis. Dependent and independent "t" tests were used to compare the normally distributed points according to the normality test results. The value is 0.05. According to the quantitative results of the study, a statistically significant difference was achieved in favour of the experimental group between the average academic success score of the experimental and control group last test. However, the experiment and control group has not achieved a significant difference between the attitude points of the social information course last test. As a result of the comparison of the durability test scores of students in the experiment and control group, a statistically significant difference was achieved in favour of the experiment group. According to the qualitative findings of the study, the study found that students generally liked historical empathy activities and were willing to use historical empathy activities in the social information course.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Turkish Studies Educational Sciences

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 752
Atıf : 1.227
2023 Impact/Etki : 0.187
Turkish Studies Educational Sciences