Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 7
DOKTOR MARKALAŞMASININ HASTANE TERCİHİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
2023
Dergi:  
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma, bir hastanenin tercih edilme sebebinin markalaşan doktorlar tarafından ne kadar açıklanabildiğini belirlemeyi amaçlamıştır. Nicel araştırma yöntemi olan genel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, reşit bireyler arasından basit seçkisiz örneklem yöntemiyle 1077 katılımcı belirlenmiş ve veriler online olarak toplanmıştır. Araştırmada "Kişisel Bilgi Formu", "Doktorun Markalaşması Ölçeği" ve "Hastane Tercihi Ölçeği" kullanılmıştır. Doktorun Markalaşması Ölçeği 12 ifade ve tek boyuttan, Hastane Tercihi Ölçeği ise 16 ifade tek boyuttan oluşmaktadır. Ayrıca, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Verilerin normal dağıldığı tespit edildiğinden bağımsız gruplarda t testi, ANOVA, pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, doktorun markalaşmasının hastane tercihine istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, kurumlarda markalaşan doktorların çalışmalarıyla hastaların o kurumu tercih etme düzeyinin ve sıklığının arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Doctor Branding On Hospital Preference: The Case Of Turkey
2023
Yazar:  
Özet:

This research aimed to determine to what extent the reason for choosing a hospital can be explained by branded doctors. In this study, which was carried out using the general survey model, which is a quantitative research method, 1077 participants were determined from among adults by simple random sampling method and the data were collected online. "Personal Information Form", "Doctor's Branding Scale" and "Hospital Preference Scale" were used in the research. The Physician Branding Scale consists of 12 statements and one dimension, while the Hospital Preference Scale consists of 16 items and one dimension. In addition, the Personal Information Form was used to determine the socio-demographic characteristics of the participants. The obtained data were analyzed with the SPSS program. Since it was determined that the data were normally distributed, t-test, ANOVA, pearson correlation and simple linear regression analyzes were applied in independent groups. As a result of the research, it was determined that the branding of the doctor had a statistically significant and positive effect on the hospital preference. This result shows that the level and frequency of patients' preference for that institution increased with the work of doctors who became branded in institutions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Alan :   Sağlık Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 448
Atıf : 3.714
2023 Impact/Etki : 0.272
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi