Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 38
 İndirme 6
Kız Öğrencilerin Bilim İnsanı Cinsiyetine Yönelik Algılarını ve Bilim İnsanı Olma İsteklerini Etkileyen Faktörler
2019
Dergi:  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı ortaokul kız öğrencilerinin bilim insanı cinsiyetine yönelik algılarına ve bilim insanı olma isteklerine etki eden faktörlerin tespit edilmesidir. Bu nedenle araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenografik araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya Konya merkezde bulunan altı ortaokulda 2013-2014 öğretim yılında 5-8. sınıflarda öğrenim gören 377 kız öğrenci katılmıştır. Veriler Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (Draw-A-Scientist-Test-DAST), açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda erkek bilim insanı çizimlerinin ön planda olduğu, özellikle görsel medyanın ve yazılı kaynakların kız öğrencilerin erkek bilim insanı çizmelerine neden olduğu tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin kadın bilim insanı çizmelerine neden olan faktörler incelendiğinde ise, en ön plana çıkan iki faktörün geleneksel cinsiyet kalıplarına tepki ve gelecekte bilim insanı olma isteği olduğu görülmüştür. Mevcut araştırmada farklı ilgi alanları, olumsuz tutumlar ve olumsuz benlik algısı faktörleri ön planda olmakla birlikte görsel medyadan olumsuz örnekler, güvenlik kaygıları, öğretmenin bilim insanını sunuş biçimi ve geleneksel cinsiyet kalıpları faktörlerinin öğrencinin çizdiği bilim insanının cinsiyetinden bağımsız olarak bilim insanı olma isteğine olumsuz etki ettiği görülmektedir. Bilim, fen ve teknoloji konularına ilgi ve faydalı olma isteği faktörleri ön planda olmakla birlikte saygı ve tanınma ihtiyacı, olumlu benlik algısı, favori bilim insanını örnek alma, görsel medyanın olumlu etkisi faktörlerinin ise, öğrencinin çizdiği bilim insanının cinsiyeti ne olursa olsun, bilim insanı olma isteğine olumlu etki ettiği görülmektedir. Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar, literatürdeki ‘kız öğrencilerin bilim insanı olmak istemedikleri için erkek bilim insanı çizdikleri’ iddiasını çürütmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

Factors that influence the perceptions of female students about the gender and their desire to be a scientist
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to identify the factors that influence the perception of the scientist’s gender and the desire to be a scientist. Therefore, in the research, the phenomenographic research method, which is one of the quality research methods, was preferred. The study included 377 girls who studied in 5-8 classes in the six high schools located in Konya center in the 2013-2014 teaching year. The data is collected through a Draw-A-Scientist-Test-DAST, open-end questions and semi-configured discussions. The data is analyzed using the content analysis technique. The study found that male scientist drawings were in the forefront, especially that visual media and written sources caused girls to draw male scientist. When studying the factors that cause girls to make the female scientist, the two main factors have been the reaction to traditional gender patterns and the desire to be a scientist in the future. While different interests, negative attitudes and negative self-perception factors are in the forefront in current research, negative examples from visual media, security concerns, the way the teacher presents the scientist and the traditional gender patterns have a negative impact on the desire to be a scientist, regardless of the gender of the scientist drawn by the student. While the interest and desire to be useful in the subjects of science, science and technology are in the forefront; the need for respect and recognition, the positive perception of self, the example of the favorite scientist, the positive influence of visual media, the factors of the student's gender, regardless of the gender of the scientist, appear to have a positive impact on the desire to be a scientist. The findings in this study disrupt the literary claim that "girl students draw the male scientist because they don't want to be a scientist."

Anahtar Kelimeler:

0
2019
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 679
Atıf : 4.893
2023 Impact/Etki : 0.517
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi