Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 17
 Görüntüleme 78
 İndirme 33
Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında İlkokul Öğrencilerinin Mühendislere ve Bilim İnsanlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
2019
Dergi:  
ODU Journal of Social Sciences Research
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada okul dışı öğrenme ortamlarından Kocaeli Bilim Merkezine yapılan bir gezi sonucunda, ilkokul öğrencilerinin mühendislere ve bilim insanlarına yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Kocaeli ilinin Gölcük ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim görmekte olan ve geziye katılan 27 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kocaeli Bilim Merkezine yapılan gezi sonrasında Ergün ve Balçın (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Mühendislere ve Bilim İnsanlarına Yönelik Algı Ölçeği” uygulanmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U Testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilim insanlarına ve mühendislere yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre hem bilim insanına hem de mühendislere yönelik daha fazla olumlu algıya sahip olduğu belirlenmiştir. Veri toplama aracında yer alan seçenekli beş sorunun analizinde ise betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu mühendis ve bilim insanı olmak istediğini ve feni sevdiğini belirtmiştir. Sonuç olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilerine göre daha olumlu mühendis ve bilim insanı algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Bilim merkezlerinin öğrencilerin mühendis ve bilim insanı algılarında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmaya ek olarak farklı okul dışı öğrenme ortamlarında da karma yöntem araştırmaları ile deneysel çalışmaların yapılabileceği önerilmektedir. Erkek öğrencilere göre daha düşük mühendis ve bilim insanı algısına sahip olan kız öğrencilerde daha olumlu algılar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Review of the perceptions of primary school students towards engineers and scientists in non-school learning environments
2019
Yazar:  
Özet:

In this study, as a result of a trip from the out-of-school learning environments to the Kocaeli Science Center, it is aimed at determining the perceptions of primary school students towards engineers and scientists. The parallel pattern was used in the research. The working group is composed of 27 fourth-class students who are studying in a primary school in the Gölcük district of Kocaeli in the 2017-2018 educational and teaching year and participate in the trip. After a trip to the Kocaeli Science Center as a data collection tool, the "Engineers and scientists' perception scale" was applied, adapted to Turkey by Ergün and Balçin (2017) and the Cronbach Alpha reliability ratio was calculated at 0.89. The study was conducted by the Mann-Whitney U Test. The study found that there was a significant difference between students’ perceptions of scientists and engineers and gender. It has been determined that male students have more positive perceptions of both scientists and engineers than girls. In the analysis of the five optional issues included in the data collection tool, the image and content analysis were used. The majority of students said they wanted to be a engineer and a scientist and they loved it. As a result, it has been determined that male students have a more positive engineer and scientist perception than girls students. Scientific centers are believed to be effective in students' engineering and scientist perceptions. In addition to this study, it is recommended that experimental studies may be conducted in different non-school learning environments as well as karma method research. Students with a lower engineer and scientist perception than men are advised to do studies aimed at creating more positive perceptions in girls.

Anahtar Kelimeler:

0
2019
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


ODU Journal of Social Sciences Research

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.021
Atıf : 2.454
2023 Impact/Etki : 0.265
ODU Journal of Social Sciences Research