Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 9
 İndirme 1
Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Tutumların Belirleyicileri Nelerdir? Dünya Değerler Araştırmasından Kanıtlar
2023
Dergi:  
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, sosyal değerlerin ve demografik karakteristiklerin Türkiye'deki göçmenlere yönelik tutumlar üzerindeki etkisini bulmak amaçlanmıştır. Ampirik analiz için World Values Survey’in 7. dalga verileri kullanılmıştır. 2018 yılına ait birey düzeyindeki veriler, göçmenlere yönelik olumsuz tutumların artmasında din ve milliyetçiliğin kilit rol oynadığını göstermektedir. Bireylerin sosyal sınıfı iyileştikçe, göçmen karşıtı düşünceleri azalma eğilimindedir. Ancak, işgücü piyasasındaki kıt iş olanakları üzerinde potansiyel bir rekabet endişesi ortaya çıktığında, sosyal sınıf sıçramaları göçmenlere karşı ayrımcılıkla sonuçlanmaktadır. Siyasi görüş, eğitim, yaş ve medeni durum için logit regresyon katsayıları istatistiksel olarak sağlam değildir. Olumsuz tutumlara dair farklı bağımlı değişkenler kullanıldığında bu katsayıların istatistiksel anlamlılıkları değişmektedir. Dolayısıyla, demografik özellikler Türkiye'de göçe yönelik düşünceleri sistematik olarak etkilememektedir. Daha çok, değerler ve toplumdaki sosyoekonomik konum göçmenlere yönelik görüşler üzerinde etkilidir.

Anahtar Kelimeler:

What Are The Determinants Of Attitudes Towards Immigrants In Turkey Evidence From The World Values Survey
2023
Yazar:  
Özet:

In this study, I aim to find the impact of social values and demographic characteristics on attitudes toward immigrants in Turkey. For the empirical analysis, wave 7 data from the World Values Survey (WVS) is used. Individual-level data from 2018 shows that religion and nationalism play a key role in increasing negative attitudes toward immigrants. As individuals' social class improves, their anti-immigrant sentiments tend to decrease. However, when there is concern about potential competition for scarce jobs in the labor market, social class jumps result in discrimination against immigrants. The logit regression coefficients for political opinion, education, age and marital status do not show robust results in different models using different measures of negative attitudes. Thus, demographic characteristics do not systematically influence opinions toward immigration in Turkey. Rather, values and socioeconomic position in society have an impact on opinions toward immigrants.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 452
Atıf : 1.957
2023 Impact/Etki : 0.192
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi