Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 21
 İndirme 3
Enflasyonist Ortamda Tüketicilerin Temel İhtiyaç Ürünlerine Yönelik Panik Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler: Kırıkkale İlinde Bir Araştırma
2023
Dergi:  
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)
Yazar:  
Özet:

Panik satın alma davranışı tüketicilerin beklenmedik durumlara gösterdiği bir tepki veya savunma şeklidir. İlgili literatür incelendiğinde bu alanda yapılan araştırmaların salgın hastalık gibi sıra dışı dönemlere yönelik yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak afet gibi olağan dışı durumların yanında, enflasyonun yaşandığı piyasa ortamı da panik satın almaya neden olabilmektedir. Çünkü bu piyasa şartlarında, fiyatlarına artacağına, talebin aşırı olacağına veya ürün kıtlığı yaşanacağına yönelik algılamalar oluşmakta ve bunlar tüketicilerin yaşamlarında önlemler almasına neden olmaktadır. Dolayısıyla insanların refahını olumsuz etkileyen ve piyasa dengelerini bozabilen panik satın alma davranışının, enflasyonist ortam bakımından da incelenmesine ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada, düzenli ve yüksek fiyat artışlarının yaşandığı piyasa şartlarında panik satın alma davranışını etkileyen başlıca faktörleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; öz yeterlilik, çıktı değeri, algılanan kıtlık ve öngörülen pişmanlık değişkenlerinin bu davranışa etkisini test etmek üzere Kırıkkale ilinde online anket yöntemi ile birincil veriler toplanarak, SPSS paket programında analiz edilmiştir. Araştırmanın veri analizi kapsamında; soru formundaki ifadeleri test etmek üzere güvenirlilik ve faktör analizi; hipotezleri test etmek üzere ise çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre; enflasyonist ortamda öz yeterlilik, çıktı değeri ve algılanan kıtlık değişkenlerinin panik satın almayı etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, algılanan kıtlık ve çıktı değerinin panik satın almaya etkisinde öngörülen pişmanlığın aracı rol üstlendiği tespit edilmiştir. Son olarak araştırmacılara öneriler geliştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler:

Factors Affecting Consumers' Behavior of Panic Purchasing to Fundamental Requirements in Inflationist Environment: A Research in Crushkale
2023
Yazar:  
Özet:

Panic purchasing behavior is a form of reaction or defense that consumers show to unexpected situations. When the relevant literature is studied, research in this area is focused on unusual periods such as epidemic disease. But in addition to unusual circumstances such as disasters, the market environment in which inflation occurs can also cause panic purchases. Because in these market conditions, there are perceptions that prices will rise, demand will be excessive or product shortage, and that cause consumers to take measures in their lives. Therefore, the panic purchasing behavior that has a negative impact on people’s well-being and can disrupt the market balance is also needed to be studied from an inflationist perspective.

This study aims to identify the main factors affecting panic purchasing behavior in the market conditions where regular and high prices rise occur. In this regard; self-capacity, output value, detected hunger and predicted regret variables to test the effect on this behavior by collecting primary data with the online survey method in the district of Kırıkkale, SPSS has been analyzed in the package program. In the context of the data analysis of the study; reliability and factor analysis to test the statements in the question form; and multiple regression analysis to test the hypotheses. According to this; in the inflationist environment, self-capacity, output value and detected hunger variables have been found to affect panic purchases. Furthermore, it has been found that the detected hunger and output value have taken a role in the effect of panic purchases as a means of regret. Finally, the researchers were given recommendations.

Anahtar Kelimeler:

Factors Affecting Consumers' Panic Buying Behavior For Basic Necessity Products In An Inflationary Environment: A Study In Kirikkale Province
2023
Yazar:  
Özet:

Panic buying behavior is a reaction or defense form of consumers to unexpected situations. When the relevant literature is examined, it is seen that the researches in this field concentrate on extraordinary periods such as pandemics. However, in addition to extraordinary situations such as disasters, the market environment with inflation can also cause panic buying. Because, in these market conditions, perceptions arise that prices will increase, demand will be excessive, or there will be product shortages, and these cause consumers to take precautions in their lives. Therefore, panic buying behavior, which can negatively affect people’s well-being and disrupt market balances, needs to be examined in terms of inflationary environment.

In this study, In this study, it is aimed to reveal the main factors affecting panic buying behavior in market conditions where regular and high price increases are experienced. In this direction; in order to test the effect of self-efficacy, output value, perceived scarcity and anticipated regret on this behavior, primary data were collected by online questionnaire method in Kırıkkale province and analyzed in SPSS package program. Within the scope of data analysis of the research; reliability and factor analysis to test the statements in the questionnaire and multiple regression analyzes were performed to test the hypotheses. According to this; it has been determined that self-efficacy, output value and perceived scarcity variables affect panic buying in an inflationary environment. In addition, it was determined that the anticipated regret played a mediating role in the effect of perceived scarcity and output value on panic buying. Finally, suggestions have been developed for researchers.

 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 471
Atıf : 362
2023 Impact/Etki : 0.022
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)