Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 39
 İndirme 8
Geleceği̇n Antrenörleri̇nde Egzersi̇z Bağimliliği
2021
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı geleceğin antrenörlerinin egzersiz bağımlılık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 163 öğrenci (79 kadın, 84 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen puanlar için ikili karşılaştırmalarda Independent Samples t-test, çoklu karşılaştırmalarda ise One-Way ANOVA ve Tukey HSD testinden yararlanılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkenine göre egzersiz bağımlılığı ölçeğinin alt boyutlarından “bireysel-sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma” alt boyut puanı hariç, diğer alt boyutlar arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Egzersiz yapma sıklığı ve lisans yılı değişkenleri “aşırı odaklanma ve duygu gelişimi” alt boyutu haricinde anlamlılık göstermemektedir (p>0,05). Diğer taraftan katılımcıların egzersiz süresi değişkenine göre egzersiz bağımlılıkları “aşırı odaklanma ve duygu gelişimi” ve “egzersiz bağımlılığı ölçeği genel toplam” alt boyutları puanlarında istatiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p<0,05) Fiziksel görünüşten memnun olma değişkenine göre istatiksel olarak bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak elde edilen verilere göre katılımcıların genel egzersiz bağımlılık düzeylerinin bağımlı grupta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Exercise Addiction In Future Coaches
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study was to investigate the exercise addiction levels of the future coaches. Randomly selected 163 students (79 female, 84 male) who studied in Sinop University Faculty of Sport Sciences, Department of Coaching Education in 2019-2020 Academic Year constituted the sample group of this study. In present study, ‘Personal Information Form’ and ‘Exercise Addiction Inventory’ were used as data collection tool. For the scores obtained from inventory, Independent Samples t test was utilized in paired comparisons and, One-Way ANOVA and Tukey HSD tests were utilized in multiple comparisons. No significant difference was found between sub-dimensions, excepting the score of ‘delay of personal-social needs and conflict’, which was one of the sub-dimensions of the exercise addiction inventory in terms of gender variable (p>0.05). Exercise frequency and license year variables showed no significance excepting the score of ‘excessive focus and emotion development’ sub-dimensions (p>0.05). On the other hand, statistical significance was detected in scores of exercise addiction ‘excessive focus and emotion development’ and ‘exercise addiction inventory general total’ sub-dimensions according to the participants’ exercise duration variable (p<0.05). There was no statistical difference in terms of being happy with physical appearance variable (p>0.05). Consequently, it was concluded that participants’ general exercise addiction levels belonged to the addicted group regarding data obtained.      

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler