Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 33
 İndirme 7
An examination of public employees the level of constraint of leisure and life satisfaction
2016
Dergi:  
Journal of Tourism Theory and Research
Yazar:  
Özet:

Araştırmanın amacı, kamu çalışanlarının serbest zaman engelleri ve yaşam tatmini düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 150 (%68,2) “Erkek” ve 70 (%31,8) “Kadın” olmak üzere toplam 220 kamu çalışanı çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Avcılar belediyesinde çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, katılımcıların serbest zaman engellerini belirlemek için Alexandris ve Carroll. (1997) tarafından geliştirilen, Karaküçük ve Gürbüz (2007) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği”, Diener ve ark., (1985) tarafından geliştirilen, Durak ve ark., (2010) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Yaşam Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Cinsiyet değişkenine göre boş zaman engelleri ölçeğinin “Birey Psikolojisi” ve “İlgi Eksikliği” alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).  Aylık gelire göre boş zaman engelleri ölçeğinin alt boyutlarında anlamlı farklılık rastlanmamıştır (p>0.05). Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre yaşam tatmini düzeylerinde anlamlı farklılık rastlanmazken (p>0.05), Aylık gelire göre yaşam tatmini düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).  Sonuç olarak, katılımcıların cinsiyetlerine göre boş zaman engelleri arasında “Birey Psikolojisi” ve “İlgi Eksikliği” alt boyutunda farklılık görülürken, katılımcıların aylık gelirleri arttıkça yaşam tatminlerinin arttığı sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Journal of Tourism Theory and Research

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 167
Atıf : 433
2023 Impact/Etki : 0.444
Journal of Tourism Theory and Research