Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 91
 İndirme 35
Dinamik Yeteneklerin Pazar ve Müşteri Performansına Etkisi: Hizmet Sektöründe Nicel Bir Araştırma
2019
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
Yazar:  
Özet:

Günümüz dünyasında firmalar rakiplerinden daha fazla müşteriye hizmet vermek ve rakiplerinden daha fazla pazar payı elde edebilmek amacıyla sürekli rekabet hali içerisindedirler. Firmaların rekabet sürecinde kalıcı avantajlar elde edebilmesi rakiplerine nazaran daha fazla yeteneğe sahip olmasını gerektirmektedir. Önemli olan firmaların sahip oldukları yeteneklerini pazarın dinamizmine göre yeniden yapılandırabilmesi ve pazarın koşullarına duyarlı hale getirebilmesidir. Bu süreçte firmaların ve yöneticilerin yeteneklerinin farkına varabilmeleri ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmenin kaynağına ulaşabilmeleri gereklidir. Çalışmada; öncelikli olarak, organizasyonların sahip oldukları yeteneklerin dinamik mi yoksa operasyonel mi olarak değerlendirilmesi gerektiğinin ayrımı literatür desteğiyle ortaya konulmuştur. Bu bağlamda; dinamik yetenekler görüşünün firmaların pazar ve müşteri performanslarına nasıl katkıda bulunduklarını belirleyerek, hizmet sektöründe ağırlıklı rolü olan lojistik firmaları üzerinde yapılan nicel bir araştırma ile ortaya koymaktır. Araştırmanın bağımsız değişkenini dinamik yetenekler, bağımlı değişkenini müşteri ve pazar performansı oluşturmaktadır. Araştırma modelinde, değişkenler arasında bağlantı kurularak lojistik sektörü üzerindeki etkisi nicel bir çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile Marmara bölgesinde İstanbul ilinde yer alan ve lojistik sektöründe yönetici olarak çalışan 122 yöneticiye anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Veriler, SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, dinamik yeteneklerin müşteri ve pazar performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of Dynamic Skills On The Market and Customer Performance: A High-quality Research In The Service Sector
2019
Yazar:  
Özet:

In today’s world, companies are constantly in competition in order to serve more customers than their competitors and get more market share than their competitors. The ability of companies to permanent advantages in the competition process requires that they have more capacity than their competitors. The important thing is that companies are able to restructure their capabilities according to the dynamism of the market and make them sensitive to the conditions of the market. In this process, it is necessary for companies and managers to be able to realize their abilities and reach the source of sustainable competitive advantage. The study, first of all, revealed the difference between whether the organizations have the ability to be assessed as dynamic or operational by literary support. In this context, the dynamic abilities are to reveal how the view of the companies contributes to the market and customer performance, with a quantitative research on the logistics companies that play a key role in the service sector. The independent variable of the research is the dynamic capacity, the dependent variable is the customer and market performance. In the research model, the impact on the logistics industry by connecting the variables was tried to be revealed by a quantitative study. In the study, the method of survey was used. By random sampling method, the data were obtained by applying the survey of 122 managers located in the province of Istanbul in the Marmara region and working as managers in the logistics sector. The data was analyzed using the SPSS statistical package program. The results of the analysis show that dynamic abilities have a significant impact on customer and market performance.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 627
Atıf : 3.473
2022 Impact/Etki : 0.556
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
59/509

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi