Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 47
 İndirme 16
Fen Bilimleri Dersinde Jigsaw I Tekniğinin 7. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerilerine Etkisi
2020
Dergi:  
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinin evsel atıklar, geri dönüşüm ve kimya endüstrisi konularının öğretiminde uygulanan Jigsaw I tekniğinin öğrencilerin iletişim becerilerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada iki haftalık uygulama ile nicel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırma Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesinde bir devlet ortaokulunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde yedinci sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Deney grubunda Jigsaw I tekniği, kontrol grubunda 5E öğretim modeli uygulanmıştır. Araştırmanın verileri İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar t testi ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Jigsaw I tekniğinin, 5E öğrenme modeline göre, öğrencilerin iletişim becerilerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında Jigsaw I öğrenme tekniği ile ilgili ileride yapılabilecek bilimsel araştırmalara dair Fen Bilimleri dersinin başka konularında, daha uzun süre ile yapılabileceği önerilerinde bulunulmuştur. Araştırmanın yapılacak olan yeni çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Jigsaw I Technique On 7th Grade Students' Communication Skills
2020
Yazar:  
Özet:

In this study, it is aimed to investigate the effects of Jigsaw I technique applied to seventh grade students' science course on domestic wastes, recycling and chemistry industry on communication skills of students. In this research, a quantitative study was conducted with two weeks of practice. The method used in the research is a semi-experimental pattern with pretest-posttest control groups. The research was carried out with seventh grade students in the second term of 2017-2018 academic year in a public secondary school in Viranşehir district of Şanlıurfa province. Jigsaw I technique in the experimental group and 5E teaching model in the control group were applied. The data of the study were collected with the Communication Skills Evaluation Scale (CSES). Dependent groups t test and independent groups t test were used in the analysis of the data. At the end of the study, it was concluded that the Jigsaw I technique was more effective in the communication skills of the students in comparison with the 5E learning model. In the light of the obtained results, some suggestions about future scientific research related to Jigsaw I were made that it can be conducted for a longer period of time in other subjects of Science course. It is thought that the research will guide new studies to be conducted.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 157
Atıf : 1.823
2022 Impact/Etki : 0.348
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
98/232

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi