Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 61
 İndirme 26
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
2019
Dergi:  
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, Türkçe hazırlık öğrenimi görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma, tarama türünde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi DİLMER, İstanbul Üniversitesi DİLMER ve Gaziantep Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören C1 düzeyindeki yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada, evrenden örneklem alma yoluna gidilmemiş, ilgili çalışılabilir evrendeki C1 düzeyindeki 172 öğrencinin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Senemoğlu (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan; geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesi sürecinde, hangi testlerin kullanılacağına karar verebilmek amacıyla öncelikle öğrenme yaklaşımları, yazma becerileri öz yeterlik ölçeğinden elde edilen değerlerin parametrik testlerin temel varsayımlarını karşılayıp karşılayamadıkları incelenmiştir. Bu bağlamda verilerin homojen dağılım sergileyip sergilemediğini belirlemek için Levene homojenlik testi ve normal dağılım için ise Kolmogorov Smirnov normallik testi yapılmıştır. Veri setinin normal dağılım gösterdiği belirlendiği için Bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi-ANOVA yapılarak veriler analiz edilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Değişkenler arasında anlamlı farklılıkların belirlendiği durumlarda çoklu karşılaştırma testlerinden Post Hoc Scheffe ve LSD testleri kullanılarak farkın kaynağı belirlenmeye çalışılmıştır. Veri analizinin tüm aşamalarında p=0.05 değeri kritik değer olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe hazırlık öğrenimi görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının cinsiyet, yaş, kitap, gazete, dergi okuma gibi değişkenler açısından anlamlı farklılaşma gösterdiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Yabanci Uyruklu Ogrencilerin Ogrenme Yaklasimlarinin Cesitli Degiskenler Acisindan Incelenmesi
2019
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to study the learning approaches of foreign nationals students who are seeing Turkish preparatory learning from a variety of variables. Research is a type of scan. The universe of research was formed by foreign citizens at C1 level students who studied at Atatürk University DILMER, Istanbul University DILMER and Gaziantep University TÖMER in the 2013-2014 educational year. The study found a total of 172 students at the C1 level in the relevant studyable universe who did not go to the way to take samples from the universe. The research has been adapted to Turkish by Senemoğlu (2011) as a data collection tool; validity and reliability studies have been carried out using the "Learning Approaches and Work Skills Scale". In the process of data analysis, in order to be able to decide which tests will be used, first of all, learning approaches, writing skills were studied whether the values obtained from the scale of self-capacity meet the basic assumptions of parametric tests. In this context, to determine whether the data show homogeneous distribution, the Levene homogeneous test and the normal distribution, the Kolmogorov Smirnov normality test were performed. As the data set is determined to show normal distribution, the t test for independent samples and the one-factor variance analysis-ANOVA have analyzed the data and the relationships between the variants have been revealed. In cases where significant differences between the variables were determined, the source of the difference was tested using Post Hoc Scheffe and LSD from multiple comparison tests. In all phases of data analysis, the value p=0.05 is considered a critical value. The study found that the learning approaches of foreign citizens who are seeing Turkish preparatory learning showed significant differences in terms of variables such as gender, age, books, newspapers, magazine reading.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.402
Atıf : 2.504
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini