Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 64
 İndirme 8
Peter de Cupere’ Nin Sanatında Bir İfade Biçimi Olarak Koku
2021
Dergi:  
ODU Journal of Social Sciences Research
Yazar:  
Özet:

Batı dünyasında kokunun, görme ve işitme duyularıyla kıyaslandığında uzunca bir süre göz ardı edilmiş olduğu açıktır. 20. yüzyılın başında İtalyan Fütürist ressam Carlo Carra’nın 1913’ te yayınladığı “The Painting of Sounds, Noises and Smells”, Seslerin, Gürültülerin ve Kokuların Resmi”, manifestosuyla kokunun sanata dahil olmaya başladığı söylenebilir. Duchamp’ın, 1938 yılında Paris’te düzenlediği Uluslararası Sürrealist Sergisi’nin de; kokuyu temel alan, kavrulan kahve kokusuyla doldurduğu mekân, koku sanatını tanıtmak için avangard bir girişim olarak kabul edilebilir. Duchamp’ın yolunu açtığı koku sanatı, 1960’lı yıllara gelindiğinde, Fluxus ve Arte Povera gibi hareketlerin içinde yerini almıştır. Jean-Michel Othoniel, Wolfgang Laib, Mario Merz, Valeska Soares, Joseph Beuys gibi sanatçıların kükürt, balmumu, yağ vb. kokulu doğal malzemeleri çalışmalarında kullandığı görülmektedir. 20. ve 21. yüzyıllarda önceleri çoğunlukla tıp ve psikoloji alanında ilgilenilen kokunun, giderek antropoloji, sosyoloji, tarih ve sanat alanlarında da ilgi odağı haline geldiği görülmektedir. Ayrıca gizemli yapısıyla kokunun, popüler, teknolojik ve akademik çalışmalarda da dikkat çektiği görülür. Çalışmada; 2014 yılında Olfactory Art manifestosunu yazan akademisyen sanatçı Peter De Cupere’nin sanatında bir ifade biçimi olarak kokuyu nasıl ele aldığı, sanatçının heykel, resim, enstalasyon, video, performans vb. çeşitli mecralardaki üretimleri üzerinden irdelenmiştir. Sanatçı kokunun da, tıpkı fotoğraf, ses ve video gibi görsel sanatlara entegre edilmesi gerektiğini, böylece koku sanatının yeni bir sanat hareketi olarak kabul görebileceği ve sanatın –izmlerine Olfactism olarak eklenebileceğini, kokunun bağlam olduğu veya bağlam sağladığı sürece sanat eserleriyle ilgili olduğunu, temsilinin mümkün olabileceğini iddia etmektedir. Çalışmada alan yazını incelendiğinden doküman analizi yöntemi kullanılmış, bu yöntemle elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Özel bir alanı kapsayan araştırmada daha çok sanatçının öz kaynakları üzerinden elde edilen bulguları değerlendirilmiş ve eserleri çözümlenmiştir. Sanatçıya ait sanatsal uygulamalarda koku faktörü incelenmiş ve kokunun kimi çalışmalarda yardımcı bir öge olarak yer alırken, kimi çalışmalarda içeriğin kendisine dönüştüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Peter de Cupere's Art Of Smell
2021
Yazar:  
Özet:

It is clear that in the western world, when compared with the smell of vision and hearing, it has been ignored for a long time. At the beginning of the 20th century, the Italian futuristic painter Carlo Carra published in 1913, "The Painting of Sounds, Noises and Smells", the image of Sounds, Noises and Smells," with the manifesto, it can be said that the smell began to be incorporated into art. The International Surrealist Exhibition, which Duchamp held in Paris in 1938, is also considered an avant-garde initiative to promote the art of smell. The smell art that Duchamp opened the way, when it came to the 1960s, took its place in movements like Fluxus and Arte Povera. Artists such as Jean-Michel Othoniel, Wolfgang Laib, Mario Merz, Valeska Soares, Joseph Beuys are sulfur, balm, oil, etc. It is seen to be used in the work of natural materials. In the twentieth and twenty-first centuries, it appears that the smell, primarily interested in the field of medicine and psychology, has become the focus of interest in the fields of anthropology, sociology, history and art. It also appears that its mysterious structure, the smell, is also attracted in popular, technological and academic studies. In the study; how the academic artist Peter De Cupere, who wrote the 2014 Olfactory Art manifesto, addressed the smell as a form of expression in art, the artist's statue, painting, installation, video, performance, etc. It has been produced in various forms of production. The artist also claims that the smell should be integrated into visual arts like photography, sound and video, so that the smell art can be accepted as a new art movement and that the art can be added to the -isms as Olfactism, that the smell is related to the art works as long as it is context or provides context, and that representation can be possible. Since the field text was studied in the study, the method of document analysis was used, the content analysis of the data obtained by this method was made. In the research that covers a particular field more the findings obtained through the artist’s own resources were evaluated and the works were analyzed. In the artistic applications of the artist, the smell factor has been studied and the smell is included as a helpful object in some studies, while in some studies it has been shown that the content is converted into itself.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
ODU Journal of Social Sciences Research

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 996
Atıf : 2.254
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini