Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 22
 İndirme 4
Çalışanlara Yönelik Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İş Performansı ve İş Tatmini Üzerine Etkisi
2021
Dergi:  
International Review of Economics and Management
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, işletmeler için birçok avantaj sağlayan Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının, iş performansı ve iş tatminine etkisini ölçmektir. Araştırmanın evrenini otomotiv sektöründe bulunan tasarım-mühendislik firması oluşturmaktadır. Araştırma, Kocaeli ilinde bulunan tasarım firmasında, gönüllü katılım esasına göre 361 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak, gerekli analizler uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen hipotez testlerinde, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının alt boyutları olan “Liderlik”, “Örgütsel Güven” ve “Personel İlişkileri”nin, hem iş tatmini hem de iş performansın alt boyutları olan “Bağlamsal Performans” ile “Görev Performansı”nı pozitif etkilediği bulgulanmıştır. Böylece Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları hayata geçirildikçe çalışanların performans ve iş tatminlerinin artacağı söylenebilir. Ayrıca, Toplam Kalite Yönetiminin birçok alt boyutu vardır ve diğer alt boyutlarının da bu çıktıları arttırıp arttırmayacağı araştırılabilir. Farklı sektörlerde de bu çalışma ile benzer sonuçlar elde edilip edilmeyeceği bir başka araştırma konusu olarak belirlenebilir.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of The Overall Quality Management Applications On The Performance Of The Work and Performance Of The Work
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to measure the impact of the overall quality management approach, which provides many advantages for, on work performance and work satisfaction. The universe of research is formed by a design-engineering company located in the automotive industry. The research was conducted in a design company located in Kocaeli province, with 361 volunteer participants according to the principle. The method of survey was used to collect data in the study. In the analysis of the obtained data using the SPSS package program, the necessary analyses have been implemented. In the hypothesis tests carried out in accordance with the purpose of the study, it was found that the subdimensions of overall quality management practices, "Leadership", "Organization Trust" and "Personal Relationships", both work satisfaction and subdimensions of work performance, positively affected "Related Performance" and "Task Performance". Thus, as general quality management applications are implemented, the performance and job satisfaction of employees will increase. In addition, there are many sub-dimensions of Total Quality Management, and other sub-dimensions can be investigated whether they increase these outcomes or not. In different sectors, this study can also be determined as another subject of research where similar results will not be obtained.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
International Review of Economics and Management

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 139
Atıf : 667
2022 Impact/Etki : 0.333
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
154/509

International Review of Economics and Management