Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 69
 İndirme 13
İklim Değişikliğinin Önlenmesine Yönelik Umut Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması
2020
Dergi:  
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, Li ve Monroe (2018) tarafından geliştirilen İklim Değişikliğinin Önlenmesine Yönelik Umut Ölçeği’nin (İDÖUÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma, 453 üniversite öğrencisinden oluşan üç ayrı çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında ölçeğin Türkçe ve İngilizce formundan alınan puanlar arasında pozitif yönlü yüksek korelasyonlar saptanmıştır. İDÖUÖ’nün Türkçe formunun yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanarak test edilmiştir. AFA’da ölçeğin üç boyutlu orijinal formuyla örtüşen ve toplam varyansın %51.37’sini açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Birinci düzey DFA’da ölçeğin orijinal formundaki üç boyutlu yapının Türk kültürü için de geçerli olduğu belirlenmiştir. İkinci düzey DFA sonucunda ise iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik umudun; bireysel alandaki isteklilik ve çözüm yolları bulma inancı, toplumsal alandaki isteklilik ve çözüm yolları bulma inancı ile isteksizlik ve çözüm yolu bulmada inançsızlık boyutlarıyla ölçülebileceği tespit edilmiştir. İDÖUÖ ile toplanan ölçümlerin güvenirliğini incelemek için Cronbach alfa ve bileşik güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Alt ölçeklerdeki madde sayıları dikkate alındığında, hesaplanan güvenirlik değerlerinin ölçümlerin güvenirliğine kanıt oluşturabileceği sonucuna varılmıştır. Madde analizi sonuçları, madde korelasyonlarının İDÖUÖ’deki tüm maddeler için .30 eşik değerini aştığını göstermiştir. Araştırmaya ilişkin bu sonuçlar, ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir ölçümler ürettiğini yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:

Climate Change Prevention: Adaptation To Turkey Study
2020
Yazar:  
Özet:

In this study, the aim is to adapt to the Climate Change Prevention Measure (IDEO) developed by Li and Monroe (2018) to Turkey. The study was conducted on three separate study groups consisting of 453 university students. The study of linguistic equality identified high correlations in the positive direction between the scale's score from the Turkish and English forms. The structure validity of the Turkish form of the IDEU was tested using the first and second level verifying factor analysis (DFA) with the opening factor analysis (AFA). The AFA has a structure that covers the three-dimensional original form of the scale and describes 51.37% of the total variance. The first-level DFA has determined that the three-dimensional structure in the original form of the scale is also applicable to the Turkish culture. The second-level DFA has found that the hope to prevent climate change can be measured by dimensions of disbelief and disbelief in finding ways to find solutions in the individual area, in finding ways to find solutions in the social area and in finding ways to find ways to find solutions. Cronbach alpha and compound reliability ratings have been calculated to study the reliability of measurements collected with the EDEO. Having taken into account the material numbers in the lower scales, it has been concluded that calculated reliability values can prove the reliability of measurements. Materials analysis results showed that the substance correlations exceeded the .30 threshold value for all substances in the ECHR. These findings relating to the study reflect that the Turkish form of the scale produces valid and reliable measurements.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 313
Atıf : 475
2022 Impact/Etki : 0.174
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
170/232

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi