Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 88
 İndirme 45
Muhafazakâr Tutumların Reklamlara Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri
2019
Dergi:  
Erciyes İletişim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren neo-liberal ekonomi politikalarının kabul edilmesi ile tüketim toplumuna dönüşme süreci başlamış; 2000’li yıllardan sonra ise muhafazakarlık kapitalist sisteme iyice adapte olmuştur. Günümüz Türkiye’sinde sıklıkla tartışılan bir kavram haline gelen muhafazakarlık konusunda ise iki ana yaklaşım vardır. Bunlardan ilki muhafazakarlığı siyasi bir ideoloji olarak görürken diğeri onu kişisel bir eğilim, bir tutum olarak ele almaktadır. Diğer tüm tutumlar gibi muhafazakâr tutumlar da bireyin davranışlarını yönlendiren unsurlardan biridir. 80’li yıllardan bu yana Türkiye’nin yaşamakta olduğu değişim ve dönüşüm süreci göz önünde bulundurulduğunda tüketim toplumunun ayrılmaz bir parçası olan reklamlar ile bireylerin sahip olduğu muhafazakâr tutumlar arasında nasıl bir ilişki olduğu sorusu bu araştırmanın ana çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bu araştırma kapsamında muhafazakarlık, tutum olarak ele alınmış ve kişilerin sahip olduğu muhafazakâr tutumların reklama yönelik tutumlar üzerinde belirleyici olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 250 kişiye anket uygulanarak muhafazakarlık düzeyi ile reklamlara, reklamcılığa yönelik genel tutumlar ve maruz kalınan belirli bir reklama yönelik tutumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçları muhafazakarlık düzeyi arttıkça reklama ve reklamcılığa yönelik tutumların olumlu yönde değiştiğini ortaya koymuştur. Maruz kalınan belirli bir reklam (Ford Kamyon 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklamı) özelinde ise ilgili reklama yönelik tutum ve muhafazakarlık ilişkisinde cinsiyet değişkeninin belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Muhafazakarlık düzeyi arttıkça reklama ve reklamcılığa yönelik genel tutumların olumlu yönde değişmesi ise muhafazakarlığın kapitalist sisteme uyumunun bir yansıması olarak anlamlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Conservative Attitudes On Advertising Attitudes
2019
Yazar:  
Özet:

In Turkey, the process of transformation into consumer society began with the adoption of neo-liberal economic policies since the 1980s; after the 2000s, conservation has been well adapted to the capitalist system. There are two main approaches to conservation, which is often discussed in today’s Turkey. The first of them considers conservation as a political ideology, while the other considers it as a personal tendency, a attitude. Conservative attitudes, like all other attitudes, are also one of the elements that guide the individual’s behavior. When taken into account the transformation and transformation process that Turkey has lived since the 80s, the question of how the relationship between advertising and the conservative attitudes that individuals have, which is an integral part of the consumer society, is the main starting point of this research. In this context, this study has been considered conservative as a attitude, and it has been attempted to determine whether the conservative attitudes that individuals have are determining on their attitudes towards advertising. For this purpose, an survey of 250 people was conducted and the relationship between the level of conservation and the general attitudes towards advertising and the attitudes towards a particular advertising exposed. The research finds that as the conservative level increases, the attitudes towards advertising and advertising have changed in a positive direction. In a specific advertisement exposed (Ford Truck World Women's Day advertisement on March 8), the attitude towards advertising and conservative relationships have been found that gender variation is determining. As the level of conservation increases, the positive change of general attitudes towards advertising and advertising is understood as a reflection of the consistency of conservation with the capitalist system.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Erciyes İletişim Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 608
Atıf : 2.915
2022 Impact/Etki : 0.411
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
121/509

Erciyes İletişim Dergisi