Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 55
 İndirme 15
İşbirlikli- Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Bilimi Dersi Başarısı ve Sorgulama Becerileri Üzerine Etkisi
2021
Dergi:  
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada işbirlikli- argümantasyon uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilimi dersinde akademik başarılarına ve sorgulama becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yarı deneysel desen benimsenmiştir. Araştırma ön test- son test karşılaştırmalı grup deseninde yürütülmüş ve işbirlikli öğrenmenin jigsaw grubu (JG) ve jigsaw-argümantasyon grubu (JAG) olmak üzere iki deney grubu ile çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıfında öğrenim gören 64 fen bilgisi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Çevre Başarı Testi (ÇBT) ve Aldan Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen Sorgulama Becerileri Ölçeği (SBÖ) yardımı ile toplanmıştır. ÇBT’nin güvenirliği KR-20=.70 ve SBÖ’nün güvenirliği α=.87 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve bağımsız örneklem t testi kullanılmış, etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre işbirlikli argümantasyon uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre başarılarını arttırmadığı, işbirlikli grubun (JG) istatistiksel olarak daha başarılı olduğu görülmüştür (p< .05). Ayrıca sorgulama becerilerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p> .05). Buradan sorgulama becerilerini arttırmada argümantasyon modelinin beklenen etkiyi yaratamadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Collaborative-the Impact Of Argumentation Applications On Environmental Science Course Success and Survey Skills
2021
Yazar:  
Özet:

This study is aimed at determining the impact of collaborative-argumentation practices on the scientific knowledge of teachers candidates on academic achievements and questioning skills in the environmental science course. For this purpose, a semi-experimental pattern has been adopted. The research was conducted in the pre-test-final test comparative group pattern and worked with two experimental groups, jigsaw group of collaborative learning (JG) and jigsaw-argumentation group (JAG). The examples of the study are formed by 64 scientists candidates who studied in the 3rd class of the Atatürk University of Science Knowledge Teaching. The data was collected with the help of the Environmental Success Test (CBT) developed by the researcher and the Survey Skills Scale (SBÖ) developed by Aldan Karademir and Saracaloğlu (2013). The reliability of the CBT is calculated as KR-20=.70 and the reliability of the SBÖ is calculated as α=.87. In the analysis of the data, the Mann Whitney U test and the independent sampling t test were used, the effect size was calculated. According to the results obtained from the research, the scientific knowledge of collaborative argumentation practices has not improved the environmental success of the teacher candidates, the collaborative group (JG) has been statistically more successful (p< .05). Also, there is no statistically significant difference between the groups in questionnaire skills (p> .05). From here, it can be said that the argumentation model cannot create the expected effect in increasing the questioning skills.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 313
Atıf : 475
2022 Impact/Etki : 0.174
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
170/232

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi