Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 40
 İndirme 11
Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-devlet Oluşumuna Etkisi
2020
Dergi:  
Söylem Filoloji Dergisi
Yazar:  
Özet:

Modern çağın başlangıcı olarak kabul edilen Rönesans ve Reform hareketleri, bireysel düşünce ve ifade imkânları sağladığı için, modern devletlerin oluşumunu etkileyecek teorik gelişmelerin de ateşleyicisi olarak kabul edilir. Günümüz devletlerinin oluşumlarını ve bugün dayandıkları ulus-devlet modelinin gelişmesinde etkili olan faktörlerin başında Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi ve bunların sonucunda ortaya çıkan kapital ekonomik sistem sayılabilir. Ulus-devlet kavramı, ilk olarak 16. yüzyılda Batı Avrupa’da, feodal düzenden merkezî devlet düzenine geçişte ortaya çıkar. Ulus-devlet modeli, Fransız İhtilali’nden sonra dünyayı etkisi altına alan milliyetçilik akımının doğal bir sonucudur. Ulus-devletin temelleri ise “ulus” kavramının ve bu kavramın yarattığı ortak bilincin üzerine inşa edilir. Gökalp, ulusların oluşumunu, Durkheim sosyolojisinden esinlenen bir şemayla, üç aşamalı bir sürecin sonucu olarak görür. Buna göre, dil ve ırk birliğine dayalı kabile toplumundan, din birliğine yaslanan ümmete, oradan da kültür (hars) ve uygarlıkla (medeniyet) tanımlanan ulusa erişilir. (Ünüvar, 2017, s. 31) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan Almanya ile birlikte yenik çıkar. Savaş sonunda İtilaf Devletleri ile imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümleri bahane edilerek, kısa süre içinde yurdun dört bir yanı İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilmeye başlanır. Başlayan işgallere karşı verilen Kurtuluş Savaşı, nihayetinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bir ulus-devlet olarak teşekkül eder. (Akçam, 2017, s. 56) Bu teşekkülde edebiyatın, özellikle de romanın etkisi oldukça büyüktür. Bu dönemde milliyetçi söyleme sahip olan yazarların başında Halide Edib ve Yakup Kadri gelir. Onur Hasdedeoğlu da bu iki yazarın romanlarının Türk ulus-devletin inşasındaki etkisini/katkısını inceler.

Anahtar Kelimeler:

Two Important Stages In The Process Of Nationalization: The Influence Of Turkish Literature On The Formation Of The Nation-state In The Axis Of The Novels Of Halide Edib and Yakup Kadri
2020
Yazar:  
Özet:

The Renaissance and Reform Movements, which are considered the beginning of the modern era, are also considered as the trigger of the theoretical developments that will influence the formation of modern states, since they provide the possibilities of individual thinking and expression. The main factors that influence the formation of today’s states and the development of the national-state model on which they are based today can be the French conflict, the Industrial Revolution and the capital economic system that arises as a result of them. The concept of national state first emerged in the 16th century in Western Europe, by the transition from the feudal order to the central state order. The national-state model is a natural result of the nationalism flow that influenced the world after the French Conflict. The foundations of the nation-state are built on the concept of "nation" and the common consciousness that this concept creates. Gokalp sees the formation of nations, with a scheme inspired by Durkheim's sociology, as the result of a three-step process. Accordingly, from the tribal society based on the language and race unity, to the community that is based on the religious unity, from there to the nation defined by culture (hars) and civilization (civilization). (Unüvar, 2017, p. 31) The Ottoman State, together with Germany, defeated from World War I. By reasoning the provisions of the Mondros ceasefire treaty, signed with the opposition states at the end of the war, in a short time all parts of the country will begin to be occupied by the opposition forces. The War of Liberation against the beginning of occupations, the Republic of Turkey, which was finally established, became a nation-state. (Akçam, 2017, p. 56) The influence of literature, especially the novel, in this context is quite large. In this period, the writers who have nationalist speech are Halide Edib and Yakup Kadri. Onur Hasdedeoğlu also examines the influence/contribution of these two writers’ novels in the construction of the Turkish nation-state.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Söylem Filoloji Dergisi

Alan :   Filoloji

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 423
Atıf : 357
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini