Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 16
 İndirme 3
Ekonomik Büyüme, Küreselleşme ve Ekolojik Ayak İzi İlişkisi: Asean-5 Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
2023
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
Yazar:  
Özet:

Nüfus artışı, kentleşme, endüstrileşme ve teknolojik gelişmeler doğal kaynak tüketiminde önemli bir yere sahiptir. Söz konusu gelişmeler ülke ekonomilerinde ekonomik büyüme açısından temel dinamikler arasında yer almaktadır. Ancak ilgili gelişmeler ile birlikte çevresel bozulmalarda artışlar gözlemlenmiştir. Bu bozulmaların sebebinin belirlenmesi, çevresel kalitenin artması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması için önemli görülmektedir. Bu çalışmada Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur ve Filipinler’den oluşan ASEAN-5 ülkelerinde ekolojik ayak izinin belirleyicileri araştırılmaktadır. Ampirik yöntem olarak kesitler arası bağımlılığı göz önüne alan Westerlund (2006) panel eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Örneklem dönemi olarak küreselleşme sürecinin genel olarak derinleştiği 1980-2018 dönemi seçilmiştir. ASEAN-5 ülkelerine ait genel küreselleşme endeksi, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve ekolojik ayak izi değişkenlerinden yararlanılmıştır. Ampirik sonuçlar, ASEAN-5 ülkelerinde söz konusu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Panel eşbütünleşme katsayı tahmincisi olarak Augmented Mean Group (AMG) uygulanmıştır. AMG bulguları ASEAN-5 ülkelerinde panel genelinde küreselleşmenin, ekonomik büyümenin ve enerji tüketiminin ekolojik ayak izini artırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Relationship Of Economic Growth, Globalization and Ecological Footprint: An Econometric Analysis On Asean-5 Countries
2023
Yazar:  
Özet:

Population growth, urbanization, industrialization and technological developments have an important place in natural resource consumption. These developments are among the main dynamics in terms of economic growth in national economies. However, with the related developments, an increase in environmental degradation has been observed. Determining the cause of these deteriorations is considered to be important for increasing environmental quality and ensuring sustainable economic development. In the study, the determinants of ecological footprint in ASEAN-5 countries consisting of Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore and the Philippines are investigated. Westerlund (2006) panel cointegration test is used as an empirical method, which considers cross-sectional dependence. The period of 1980-2018, in which the globalization process generally deepened, is chosen as the sample period. General globalization index, economic growth, energy consumption and ecological footprint variables of ASEAN-5 countries are used. Empirical results reveal the existence of a cointegration relationship between these variables in ASEAN-5 countries. Augmented Mean Group (AMG) is applied as the panel cointegration coefficient estimator. AMG findings show that globalization, economic growth and energy consumption increase the ecological footprint of ASEAN-5 countries across the panel.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 687
Atıf : 3.797
2023 Impact/Etki : 0.389
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi