Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 25
 İndirme 7
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETENLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİKLERİ
2021
Dergi:  
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin 21. yüzyıl becerilerini kullanım düzeyini ve bu düzeyin cinsiyet, yaş, hizmet yılı, mezun olunan bölüm, çalışılan kurum değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten 90 öğretici yer almış, veri toplama aracı olarak “21. yüzyıl Öğreten Becerileri Kullanım Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çalışma neticesinde, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin 21. yüzyıl becerilerini kullanım düzeylerinin orta noktanın üzerinde olduğu, cinsiyet ve çalışılan kurum değişkenlerine göre bu düzeyde anlamlı farklılık bulunduğu, yaş, mezun olunan bölüm ve hizmet yılı değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiş bulgular doğrultusunda çeşitli öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

21 of the teachers of foreign language. Hundreds of people are sufficient
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to identify the level of use of the 21st century skills of the teachers of Turkish as a foreign language and whether this level differs according to gender, age, year of service, department graduated, the institution studied. In the work group of the research conducted with the scan scheme of Nicel research methods, 90 teachers who taught Turkish as a foreign language were included, the data collection tool was used as "21st century Teacher Skills Use Scale" and "Personal Information Form". The study resulted in the teaching of Turkish as a foreign language. The century skills have been found that the levels of use are above the middle point, that there are significant differences in this level according to gender and the study institution variables, that there are no significant differences according to age, graduate department and service year variables, and that there are various suggestions according to the findings.

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 581
Atıf : 3.955
2023 Impact/Etki : 0.358
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi