Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 22
 İndirme 2
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Sinektik Tekniği Açısından İncelenmesi
2022
Dergi:  
Ana Dili Eğitimi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı ortaokul düzeyi için hazırlanan (5-8. sınıflar) Türkçe ders kitaplarındaki metinleri yaratıcı düşünme tekniklerinden birisi olan sinektik tekniği açısından değerlendirmektir. Araştırmanın veri setini 2005-2006 eğitim öğretim yılından 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar okutulan ortaokul Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Bu kitaplar içinden araştırmacı tarafından ulaşılabilen toplam 20 ders kitabı veri seti olarak belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi veri toplama aracı olarak “Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Sinektik Uygulamaları Formu” kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan verilerin analiz edilmesi amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizine başvurulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda incelenen Türkçe ders kitaplarında toplam 320 sinektik uygulama örneği tespit edilmiştir. Bunlar arasında en fazla %37,25 orana sahip olan doğrudan analoji örneklerine rastlanmıştır. Bunu fantezi analoji %21,25 bastırılmış çatışma %17,81 dolaysız analoji %15,93 kişisel analoji %7,5 takip etmektedir. Araştırma sonucunda Türkçe ders kitabındaki metinlerin sinektik uygulamalarına göre dengeli bir dağılım göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

A Review Of Secondary School Turkish Course Books In Terms Of The Synectic Technique
2022
Yazar:  
Özet:

This study aims to evaluate the texts in the secondary school Turkish textbooks in terms of the synectic technique, which is one of the creative thinking techniques. The data consist of the secondary school Turkish textbooks used from 2005 to 2019. A total of 20 textbooks were used for analysis. Document analysis, a qualitative research method, and the “Synectic Applications Form for Turkish Textbooks” were used as the data collection tool in the study. To analyze the data, content analysis, a qualitative data analysis technique, was used. The analysis showed that a total of 320 Synectic application examples were found in the Turkish textbooks. Direct analogy examples had the highest percentage with 37.25%. This was followed by fantasy analogy /21.25%), suppressed conflict (17.81%), and personal analogy (7.5%). It was determined that the texts in the Turkish textbooks did not show a balanced distribution in terms of synectic applications.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Ana Dili Eğitimi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 582
Atıf : 4.545
2022 Impact/Etki : 1.149
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
6/232

Ana Dili Eğitimi Dergisi