Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 73
 İndirme 33
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
2015
Dergi:  
The Journal of Academic Social Science Studies
Yazar:  
Özet:

Okuryazarlık genel anlamda bir disiplin hakkında sahip olunması gereken bilgi ve beceriler olarak ifade edilebilir. Okuryazarlık alanlarından bir tanesi de görsel okuryazarlıktır. Görsel öğelere matematiğin hemen hemen her konusunda rastlanmaktadır. Grafikler, diyagramlar, kavram haritaları ve tablolar sıklıkla öğrenme-öğretme süreçlerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin görsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi matematik başarısı açısından önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada incelenen değişkenler matematik başarısı ve öğrencilerin sahip oldukları zekâ türleridir. Ayrıca cinsiyetin öğrencilerin görsel okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Tarama modeli bu çalışmada araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Çoklu zekâ envanteri ve Görsel Okuryazarlık Yeterlikleri Ölçeği araştırmada veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Ayrıca yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi karne notları matematik başarısı değişkeni olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya iki ayrı devlet ortaokulundan toplam yetmiş altı öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler nicel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin görsel okuryazarlık düzeyleri matematik dersindeki akademik başarılarına göre ve zekâ türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermektedir. Ancak sosyal-bireylerarası zekâ ve mantıksal-matematiksel zekâya sahip daha fazla sayıda öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca yedinci sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlık düzeyleri ile matematik dersindeki akademik başarıları arasında ve görsel okuryazarlık düzeyleri ile sahip oldukları zekâ türleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

review of visual literacy levels of seventh grade students
2015
Yazar:  
Özet:

one of the areas of literacy can also be expressed as information and skills that should be given about a discipline in general sense of literacy is visual literacy to visual elements, almost every aspect of mathematics, charts concept maps and tables are often used as part of the learning process, so students have a significant research in terms of the development of visual literacy skills is an important subject in terms of mathematical success, the aim of this study is to study in a variety of variables of visual literacy levels of seventh class students, as well as mathematical studies have a number of different types of literaries in terms of study

Anahtar Kelimeler:

The Examination Of The Seventh Grade Students’ Visual Literacy Levels
2015
Yazar:  
Özet:

Literacy can be expressed in general as information and competencies that required about a discipline. Visual literacy is one of the areas. Visual elements are found in almost every mathematics topics. Graphics, diagrams, concept maps, and tables are often used as the part of the teaching-learning process. Therefore, the development of students' visual literacy skills is an important issue for their mathematics academic achievement. The purpose of the study was to examine the seventh grade students’ visual literacy levels with regard to various variables. The variables examined in this study were mathematics academic achievement, students’ intelligence types. Besides, gender differences on visual literacy levels were investigated. Survey model was determined as the method of the study. Multiple intelligences types scale and visual literacy competencies scale were used for data collection tools. In addition, students’ mathematics course scores in their school report were evaluated as their mathematics academic achievement. Seventy-six students from two different public schools were participated in. Obtained data were analysed quantitatively. Results revealed that there were no significance differences between students’ mathematics academic achievement and their visual literacy levels and their intelligence types and visual literacy levels. However, there were more students that have social-interpersonal intelligence and logical-mathematical intelligence. Besides, meaningful differences were determined between students’ visual literacy competencies according to their genders. Implications for further studies were presented related to these results.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


The Journal of Academic Social Science Studies

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.435
Atıf : 11.374
2023 Impact/Etki : 0.042
The Journal of Academic Social Science Studies