Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 53
 İndirme 23
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Uzak Bağdaştırma Kullanımı Üzerine Bir Araştırma/ A Research On The Usage Of Remote Reconciliation In Secondary School Turkish Language Course Books
2012
Dergi:  
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde, öğrencilerin soyut düşünme becerilerini geliştirmede temel ölçütlerden biri olan uzak bağdaştırmaların sınıf düzeylerine göre dağılım oranları tespit edilmiş, elde edilen bulgular, belirlenen ölçütler çerçevesinde bir karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Çalışmanın amacı, soyut düşünme becerisini geliştirmede bir ölçüt kabul edilen uzak bağdaştırma kullanımlarının metinlerdeki dağılım oranlarını tespit ederek, öğrencilerin soyut düşünme becerilerini geliştirmede ne kadar etkili olduklarını ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ilköğretim 6,7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Örneklem, ders kitaplarındaki temalarda yer alan 56 okuma metninden meydana gelmektedir.Çalışmanın birinci bölümünde, ders kitaplarındaki metinlerin taşıması gereken nitelikler içerik, konu, dil ve anlatım yönünden ele alınmıştır. Dil ve anlatım yönünden metinlerin taşıması gereken nitelikler değerlendirilirken semantik bir kavram olan bağdaştırmalar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, bağdaştırma kullanımı ve soyut düşünme arasındaki ilişki ele alınmıştır. Üçüncü bölümde 6,7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde uzak bağdaştırmaların dağılım oranları tespit edilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, sınıf düzeylerine göre dağılım oranları tespit edilen uzak bağdaştırmalar metin türleri, sınıf düzeyleri, temalar ve metinler arası ölçütler çerçevesinde bir karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, uzak bağdaştırmaların sınıf düzeylerine göre dağılım oranlarında bir düzensizlik olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler:Bağdaştırma, Uzak Bağdaştırma, Türkçe Ders Kitapları, Ana Dili Eğitimi, Soyut Düşünme Becerisi Abstract Remote reconciliation is one of the main criteria in developing students' abstract thinking skills. In this study, the distribution ratio of remote reconciliation in relation to grades in the texts which are in the Turkish language course books of the Ministry of National Education Publications for the 6th, 7th and 8th grades was identified. Findings obtained were compared in the framework of the criteria determined. The purpose of the study is to determine in texts the distribution ratio of remote reconciliation usages which are considered as criteria in developing abstract thinking skill and to determine how much they are effective in developing students' abstract thinking skills. Population of the study consists of the Turkish Language course books of the Ministry of National Education Publications for the 6th 7th and 8th grades. Sample of the study consists of 56 reading texts from the course books. In the first part of the study, qualifications that the course books should have were addressed in terms of content, subject, language and expression. Reconciliation, which is a semantic concept, was emphasized while evaluating the qualifications that the course books should have. In the second part, the relation between reconciliation usage and abstract thinking was addressed. In the third part, the distribution ratio of reconciliations in the Turkish language course books for the 6th, 7th and 8th grades was determined. In the fourth part, remote reconciliations were compared in the framework of text types, grades, themes and inter textual criteria. Key Words:Reconciliation, Remote Reconciliation, Turkish Language Course Books, Native Language Education, Abstract Thinking Skill

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 914
Atıf : 3.703
2022 Impact/Etki : 0.273
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
205/509

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi