Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 60
 İndirme 30
Goreve Yeni Baslayan Sinif Ogretmenlerinin Karsilastiklari Sorunlar Uzerine Nitel Bir Arastirma / A Qualitative Study On The Difficulties Experienced By Novice Classroom Teachers
2017
Dergi:  
International Journal of Social Science Research
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın temel amacı, göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları incelemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini sunmaktır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi benimsenerek durum çalışması deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Ayrıca, amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Afyonkarahisar merkeze bağlı resmi ilkokullarda görev yapmakta olan 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan altı açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Sınıf öğretmenleri resmi yazışmalar ve idari işlerde yaşadıkları sorunlara bilgi yetersizliğinin ve tecrübesizliğe yönelik zor şartlarda öğretmenlik yapmalarının sebep olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ilk görev yıllarında sınıf disiplinini sağlamada ve demokratik bir ortam oluşturmada çok zorlandıkları görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin kişisel problemlerini anlamada yaşadıkları sorunların sebepleri öğrenciyi tanımama, öğrencinin sergilediği davranışların altında yatan ailevi sorunlarının bilinmemesi ve öğrencinin yaşadığı sağlık sorunlarının farkında olunmaması olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin velilerin öğrenciler üzerindeki ilgi ve tutumlarının yarattığı sorunların sebepleri velilerin aşırı koruyucu tavır sergilemesi veya aşırı ilgisiz davranması olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusunda yaşadıkları sorunlar öğrenci seviyesine uygun soru hazırlayamama, tek bir ölçme yöntemine dayanarak değerlendirme yapıp değerlendirmenin objektifliğini kaybetme olarak gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


International Journal of Social Science Research
Metrikler
Makale : 0
Atıf : 0
2022 Impact/Etki : null
International Journal of Social Science Research