Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
The Mediator Role Of Burnout in The Effect Of Personality On Counterproductive Work Behaviors / Kişiliğin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışına Olan Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü
2023
Dergi:  
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi
Yazar:  
Özet:

Çalışmanın amacı, kişiliğin üretkenlik karşıtı iş davranışına olan etkisini araştırmak ve bu etkiye tükenmişliğin nasıl aracılık ettiğini ortaya koymaktır. Ayrıca çalışma, kişilik boyutlarının (sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık) da üretkenlik karşı iş davranışına olan etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın örneklemi, farklı sektörlerde çalışan 270 bireyden oluşmaktadır. Çalışma kapsamına dahil olan çalışanlara yüz yüze anket uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular, kişilik özelliklerinin üretkenlik karşıtı iş davranışının önemli bir yordayıcısı olduğunu ve bu etkide tükenmişliğin aracı rol oynadığını göstermiştir. Buna ek olarak, kişilik boyutlarından sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge ile üretkenlik karşıtı iş davranışının ve tükenmişliğin arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya konulmuştur. Ayrıca, deneyime açıklık ile tükenmişlik arasında da bir ilişki olduğu bulunmuştur. Son olarak çalışma, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal dengenin üretkenlik karşıtı iş davranışına olan etkisinde tükenmişliğin aracı rolü olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Mediator Role Of Burnout In The Effect Of Personality On Counterproductive Work Behaviors
2023
Yazar:  
Özet:

The aim of the study is to explore the impact of personality on the counterproductive business behavior and to reveal how exhaust is mediated on this effect. The study also aims to reveal the impact of personality dimensions (responsibility, outwardness, conformity, emotional balance and experience openness) on business behavior against productivity. The example of this work consists of 270 individuals working in different sectors. Workers who are involved in the work area are faced-to-face. The data collected was analyzed through the SPSS package program. The findings have shown that personality characteristics are an important promoter of anti-productivity business behavior and in this effect the instrument of exhaust plays a role. In addition, personality dimensions have shown that there is a meaningful relationship between responsibility, externality, consistency and emotional balance and anti-productivity business behavior and exhaust. It has also found that there is a relationship between discernment and exhaust. Finally, it has shown that work, responsibility, outwardness, consistency and emotional balance are the instrumental roles of exhaust in the impact of productivity on anti-work behavior.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Özet:

The purpose of the study is to examine the effect of personality on counterproductive work behaviors and to show how burnout mediates this effect. The study also aims to show the effects of personality dimensions (conscientiousness, extraversion, agreeableness, agreeableness, emotional stability, and openness to experience) on counterproductive work behaviors. In this context, the study sample consists of 270 individuals working in different sectors. The workers included in the study were interviewed with a personal questionnaire. The collected data were analyzed using the SPSS package program. The results showed that personality traits are an important predictor of counterproductive work behaviors and burnout plays a mediating role in this effect. In addition, it was found that there was a significant relationship between the personality dimensions of self-control, extraversion, compatibility, neuroticism and counterproductive work behavior and burnout. It was also found that there is a relationship between openness to experience and burnout. Finally, the study found that burnout mediates the effect of self-control, extraversion, compatibility, and neuroticism on counterproductive work behavior.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 187
Atıf : 24
2022 Impact/Etki : 0.043
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
483/509

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi