Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 53
 İndirme 17
 Sesli Dinleme 1
EXAMINING THE IMPACT OF FEAR OF CYBERCRIME ON INTERNET USERS’ BEHAVIORAL ADAPTATIONS, PRIVACY CALCULUS AND SECURITY INTENTIONS
2020
Dergi:  
International Journal Of Eurasia Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Son araştırmalar, siber suçların dünyadaki en hızlı büyüyen suç türü olduğunu ve hem bireyler hem de çevrimiçi yatırımcılar için önemli bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Siber suçların bu imajı kamuoyunun endişesini ve kaygısını arttırmakta; böylece siber suç korkusunu şiddetlendirmektedir. Bu ampirik çalışma, siber suç korkusunun İnternet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş davranışlarını, çevrimiçi güvenlik önlemlerini, şifre yönetimi stratejilerini ve çevrimiçi kişisel veri paylaşımı kararlarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Siber suç korkusunun öngörücülerini araştırmak bu çalışmanın bir diğer hedefidir. Bu amaçla, iki değişkenli analiz (Pearson’un Ki-kare Testi) ve çok değişkenli (İkili Lojistik Regresyon) analizleri yapılmıştır. İngiltere ve Galler 2014/2015 Suç Araştırması'nın veri setini analiz etmek için SPSS İstatistik yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışma, korkuya neden olan olaylara maruz kaldıklarında bireylerin davranışsal adaptasyonlarını açıklayan yaklaşım-kaçınma paradigmasını teorik ve kavramsal bir çerçeve olarak kullanmıştır. İki değişkenli analiz sonuçları, siber suç korkusunda cinsiyet farklılıklarının olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, kadınların daha korkulu olduğunu savunan suç korkusu çalışmalarının mevcut sonuçlarıyla çelişmektedir. Yaş ve sosyal statü (eğitim ve gelir) ile siber suç korkusu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek gelir ve yüksek eğitim seviyesine sahip İnternet kullanıcılarının, önemli derecede yüksek siber suç korkusuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, yaşlı İnternet kullanıcılarının, orta yaşlı ve daha genç İnternet kullanıcılarına kıyasla siber suçlardan daha çok korktukları görülmüştür. Çok değişkenli analiz, İnternet kullanıcılarının yüksek siber suç korkusu düzeylerine rağmen çevrimiçi alışverişe devam ettiklerini ve yaklaşım-kaçınma stratejilerini kullandıklarını göstermiştir. Bu sonuç, suç korkusunun kaçınma davranışını teşvik ettiğini ileri süren yaklaşma-kaçınma paradigması ile çelişmektedir. Araştırma sonuçlar genç İnternet kullanıcıları çevrimiçi alışveriş konusunda daha temkinli davrandıklarını göstermektedir. Bu bulgu çalışmanın alana bir başka yeni ve önemli bir katkısıdır, çünkü mevcut araştırma genç kullanıcıları içgüdüsel alıcı olarak tasvir etmektedir. Ayrıca, araştırma sonuçları siber suç korkusunun çevrimiçi kişisel verileri paylaşma davranışını sınırladığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre siber suç korkusu daha yüksek olan internet kullanıcıları kişisel verilerini çevrimiçi paylaşmaktan kaçınmaktadır. Son olarak, siber suç korkusu çevrimiçi koruma önlemlerinin uygulanmasını teşvik ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

EXAMINING THE IMPACT OF FEAR OF CYBERCRIME ON INTERNET USERS’ BEHAVIORAL ADAPTATIONS, PRIVACY CALCULUS AND SECURITY INTENTIONS
2020
Yazar:  
Özet:

Recent research shows that cybercrime is the fastest-growing type of crime in the world and constitutes a significant threat to both individuals and online investors. This image of cybercrime increases public concern and concern, thus increasing fear of cybercrime. This empirical study explores how cyber crime fear affects Internet users’ online shopping behavior, online security measures, password management strategies and online personal data sharing decisions. Researching the predictors of cyber crime fear is another goal of this study. For this purpose, two variable analyses (Pearson's Ki-quar Test) and multi-variable (Bidual Logistic Regression) were conducted. SPSS Statistics software has been used to analyze the data set of the UK and Wales Crime Investigation 2014/2015. This study used the approach-evasion paradigm as a theoretical and conceptual framework that explains the behavioral adaptations of individuals when they are exposed to fears. Two variable analysis results show that there are no gender differences in fear of cyber crime. This finding is contrary to the current results of crime fear studies that claim that women are more scared. It has revealed that there is a statistically meaningful relationship between age and social status (education and income) and cyber crime fear. Internet users with high income and a high level of education have been found to have a significantly high fear of cyber crime. It has also been seen that older Internet users are more afraid of cyber crime than middle-aged and younger Internet users. Multi-variable analysis has shown that Internet users, despite their high levels of cyber crime fear, continue to shop online and use approach-evasion strategies. This result is contrary to the approach-evasion paradigm that claims that fear of crime encourages avoidance behavior. Research results show that young Internet users are more cautious about online shopping. This finding is another new and important contribution to the field of study, as current research depicts young users as intuitive recipients. Furthermore, research finds that cyber crime fears restrict the behavior of sharing personal data online. According to the results of the analysis, internet users with a higher fear of cyber crime avoid sharing their personal data online. Finally, the fear of cyber crime has been found to encourage the implementation of online protection measures.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
International Journal Of Eurasia Social Sciences

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 864
Atıf : 2.046
International Journal Of Eurasia Social Sciences