Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 227
 İndirme 87
Universite Ogrencileri İcin Akademik Basari Envanteri Olcegi’nin Turkceye Uyarlanmasi: Gecerlik ve Guvenirlik Calismasi
2021
Dergi:  
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

“Ölçmeden yönetemezsin” yaklaşımı, soyut kavramların da ölçülmesi gerektiği düşüncesini gündeme taşımıştır. Soyut kavramların ölçülmesi, diğer bir anlatımla sayısal olarak ifade edilmesi oldukça güçtür ve bu kavramların ölçülmesi için farklı yöntemler önerilmektedir. Akademik başarının ölçülmesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ulusal yazında akademik başarı, genellikle sınıf geçme notu veya mezuniyet derecesi olarak ele alınmaktadır. Ancak akademik başarının sınavlardan alınan notlarla ifade edilmesi gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü sınavlardan alınan notları etkileyen diğer unsurlar göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla hem danışmanlara hem de öğrencilere yardımcı olacak, akademik başarıyı daha net ölçen bir ölçeğe ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. Ulusal yazındaki bu eksikliği gidermek için Prevatt vd. (2011) tarafından üniversite öğrencilerinin akademik başarısını ölçmek için geliştirilen ve pek çok ülkede başarıyla kullanılan Akademik Başarı Envanteri Ölçeği (Academic Success Inventory (ASICS))’nin Türkçe uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Veriler 18 Haziran-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Mersin’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinden, kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Anket, Google Form ile oluşturulmuş, anket linki WhatsApp uygulaması ile paylaşılmıştır. Verilerin analizi R programlama dili, SPSS ve AMOS paket programları ile yapılmıştır. Analizlerde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.937, 1’inci düzey çok faktörlü yapıda uyum iyiliği değerleri; RMSEA: 0.075, CFI: 0.998, TLI: 0.978, NFI: 0.988 ve χ2/df: 2.220 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler referans değerleri ile uyumludur. Akademik Başarı Envanteri Ölçeği’nin Türkiye’de de kullanılabileceği ve akademik başarı konusunda daha doğru sonuçlar elde edilebileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Adaptation Of Academic Success Inventory Scale For College Students To Turkish: Validity and Reliability Study
2021
Yazar:  
Özet:

The approach that “One can not manage without measuring” has brought up the idea that intangible concepts should also be measured into the agenda. Measurement of intangible concepts, in other words defining them in numerical terms is quite difficult and different methods are proposed for measurement of these concepts. Measuring academic success is also considered in this context. In national literature, academic success is generally considered as class passing grade or graduation grade. However, the expression of academic success with the grades taken from the exams does not fully reflect the fact. Because other factors affecting the grades obtained from exams are ignored. Therefore, it is considered that there is a need for a scale that will help both advisors and students and to measure academic success more clearly. With the Turkish adaptation of the Academic Success Inventory for College Students (ASICS), which was developed by Prevatt et al. (2011) to fill this gap in national literature with the aim to measure the academic success of university students as being used successfully in many countries, validity and reliability study has been done. The data were collected by convenience sampling method from university students studying in Mersin between the dates June 18 and July 18, 2020. The survey was created with Google Form and the survey link was shared with the social communication network application. Data analysis was done with R programming language, and SPSS and AMOS sofwares. Explanatory and confirmatory factor analysis were used in the analyses. Cronbach’s alpha value of the total scale is 0.937. The values of goodness of fit in the 1st level multifactorial structure were calculated as RMSEA: 0.075, CFI: 0.998, TLI: 0.978, NFI: 0.988 and χ2/df: 2.220. Calculated values are compatible with reference values. It was evaluated that Academic Success Inventory Scale could also be used in Turkey and more accurate results could be obtained on academic success.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.934
Atıf : 10.113
2022 Impact/Etki : 0.498
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi