Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 58
 İndirme 13
Öğretmen Adaylarının Akademik ve Ales (akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi
2020
Dergi:  
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada öğretmen adaylarının akademik ve ALES (akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı) başarı puanlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanı ve ALES puan türlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, ALES puan türleri ile lisans akademik başarı puanları arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve lisans akademik başarı puanının ALES puan türlerini yordayıp yordamadığı araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının akademik ve ALES başarısının betimlenmesi amaçlandığından, bu araştırma için en iyi yöntemin betimsel tarama yöntemi olduğuna karar verilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu, 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinden mezun olup ALES’e girmiş 401 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın alt problemlerine uygun olarak aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre; öğretmen adaylarının ALES puan türleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanları ile cinsiyet değişkeni arasında kadın öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının Sözel Ağırlıklı ALES puanları ile lisans akademik başarı puanları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanları ile diğer ALES puan türleri (Sayısal Ağırlıklı ALES ve Eşit Ağırlıklı ALES) arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanlarının, Sözel Ağırlıklı ALES puan türünü düşük düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanlarının, Sayısal Ağırlıklı ALES ve Eşit Ağırlıklı ALES puan türlerini yordamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Review Of Teacher Candidates' Academic and Ales (academic Staff and Graduate Education Introduction Exam) Success Points
2020
Yazar:  
Özet:

This study aims to study the academic and ALES (academic staff and postgraduate education entry exam) success points of teachers candidates. For this purpose, it has been studied whether the academic success score of the teachers candidates and the ALES score types differ by gender, whether there is a relationship between the ALES score types and the Bachelor's academic success score and whether the Bachelor's academic success score does not match the ALES score types. Since the teaching candidates are intended to represent academic and ALES success, it has been decided that the best method for this research is the visual scan method. The work group of this research consists of 401 teachers candidates who graduated from the various departments of the Kazim Karabekir Education Faculty of Atatürk University in 2014. According to the sub-problems of the study, the arithmetic average, the t test for independent groups, the Pearson Moments Collapse Correlation Analysis and the simple linear regression analysis were used. According to the data obtained, there is no significant difference between the ALES score types and the gender variable. There has been a significant difference between the graduate academic achievement scores of teachers and the gender variation in favor of the female teachers candidates. It has been determined that the teacher candidates have a positive and meaningful relationship between the verbal weight ALES scores and the bachelor's academic success scores. It has been found that there is no meaningful relationship between the Bachelor’s academic achievement scores and other types of ALES scores (Digital Weight ALES and Equal Weight ALES). It has been determined that the Bachelor’s academic achievement scores of teachers are low in the type of oral weight ALES score. It has been shown that the Bachelor’s academic success scores of teachers are unable to match the types of numerical weight ALES and equal weight ALES scores.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 313
Atıf : 475
2022 Impact/Etki : 0.174
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
170/232

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi