Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 30
 İndirme 5
İlkokullarda Stratejik Planlama ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
2021
Dergi:  
Turkish Studies Educational Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlamaya ilişkin algılarını belirlemek, stratejik yönetim uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Betimsel bir çalışma ürünü olan bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, Erzurum merkez ilçelerinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan 420 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin stratejik planlama algılarını belirlemek ve stratejik yönetimde karşılaşılan sorunları ortaya koymak için Çetin (2012)’in “Stratejik Planlama Algısı” ve “Stratejik Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar” adlı ölçekleri kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin Analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi ve bağımsız örneklem T-testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; stratejik planlama algısı açısından yöneticiler olumlu öğretmenler ise olumsuz bir algıya sahiptir.Kıdem değişkeni açısından yöneticilerin hizmet sürelerinin arttıkça stratejik planlama bilgilerinin de artmakta olduğu tespit edilmiştir.Stratejik planlama algısında öğretmenlerin kıdem ve cinsiyet değişkenine göre çok anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.İlkokul yönetici ve öğretmenleri stratejik planlamanın eğitim kurumlarında gerekliliğine inanmaktadırlar ancak stratejik yönetim uygulanmalarında bazı sorunlarla karşılaştıkları ve uzman ekip desteğine ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.Tespit edilen sorunlar genellikle sorunlar inanç eksikliği,bilgi eksikliği ve iletişim eksikliği gibi kurum içi sorunlardır.Yönetici ve öğretmenlere göre stratejik yönetimde karşılaşılan sorunlar cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Problems In Strategic Planning and Implementation In Primary Schools
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to identify the perceptions of managers and teachers in primary schools about strategic planning, to identify the problems they encounter in strategic management practices and to study the relationship between the two. This study, which is a visual study product, has used a relative scanning model. The research was carried out on 420 participants who worked in the 2017-2018 educational year in the Erzurum central districts. To identify the strategic planning perceptions of primary school managers and teachers and to reveal the problems faced in strategic management, the scales called "Strategic Planning Perception" and "Problems faced in strategic management" of Çetin (2012) have been used. The data collected was analyzed using the SPSS 22 program. In data analysis, one-way variance analysis (ANOVA), Tukey HSD multi-comparation test and independent sampling T-test have been applied. According to the findings of the study; in terms of strategic planning perception, the managers are positive teachers and a negative perception.In terms of rate variation, the managers’ service times are increasing and the strategic planning knowledge is increasing.In terms of strategic planning perception, the teachers have not a very meaningful relationship compared to age and gender variation. Primary school managers and teachers believe the need for strategic planning in the educational institutions, but they have some problems in their implementation of strategic management and have a need for expert team support.The problems found are often institutional problems such as lack of belief, lack of information and lack of communication.The problems faced in strategic management, according to managers and teachers, do not make a significant difference according to gender and age variables.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Turkish Studies Educational Sciences

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 752
Atıf : 1.086
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini