Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 12
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleklerinin İlk Yıllarında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
2023
Dergi:  
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yıllarında yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma modeli içerisinde yer alan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerinin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilin farklı ilçe ve köylerinde görev yapan, en fazla yedi yıl kıdeme sahip 21 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri ilk yıllarda karşılaşılan öğretmenlik mesleği genel sorunları ve ilk yıllarda karşılaşılan fen bilimleri alanının öğretimine özgü sorunlar olmak üzere iki ana tematik çerçevede betimsel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ilk yıllarda karşılaşılan öğretmenlik mesleği genel sorunlar; okul idarecileri, danışman öğretmen, zümre öğretmen rehberliği ve ilişkilerinde yaşanan sorunlar, sınıf yönetiminde yaşanan sorunlar, sosyal çevreden kaynaklı yaşanan sorunlar, zaman yönetiminde yaşanan sorunlar ve okulun fiziki imkân yetersizliğinden kaynaklı sorunlar olmak üzere beş kategoride toplanmıştır. Fen bilimleri öğretimine özgü ilk yıllarda karşılaşılan sorunlar ise laboratuvar kaynaklı sorunlar, fen bilimleri öğretmenlerinin özel alan yetersizliklerinden kaynaklı sorunlar ve fen bilimleri öğretmeninden beklenenler olmak üzere üç kategoride toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Views Of Science Teachers On The Problems They Encountered In The First Years Of Their Professions
2023
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to determine the views of science teachers about the problems they experienced in the first years of their profession. Case study, one of the qualitative research designs, was used in the study. The data of the study were collected by interview form. In the analysis of the data obtained in the study, the descriptive analysis technique was used. The study group consists of 21 science teachers with a maximum seniority of seven years, working in different districts and villages of a province in the Central Anatolia Region in the 2021-2022 academic year. The data of the study were analyzed descriptively in two main thematic frameworks: the general problems of the teaching profession encountered in the first years and the problems specific to the teaching of the field of science encountered in the first years. As a result of the analysis, the general problems of the teaching profession encountered in the first years; The problems experienced in school administrators, counselor teacher, group teacher guidance and relations, problems in classroom management, problems arising from the social environment, problems in time management and problems arising from the lack of physical facilities of the school were collected in five categories. The problems encountered in the first years of teaching the field of science are gathered in three categories as laboratory-related problems, problems arising from the special field inadequacies of science teachers and what is expected from science teachers.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 577
Atıf : 3.187
2023 Impact/Etki : 0.497
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi