Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 94
 İndirme 57
Engel Türünün ve Spor Yapma Alışkanlığının Girişimcilik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
2019
Dergi:  
Turkish Studies Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Çalışmanın amacı, farklı engel türünde bireylerin spor yapma alışkanlıklarının girişimcilik düzeyleri üzerine bir etkisinin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma özel gereksinimli bireylerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmayı planlamaktadır. Bu çalışmanın araştırma grubu 2015 yılında toplam 240 özel gereksinimi olan katılımcıdan oluştu. Katılımcılar Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı kulüp ve derneklerinde spor yapan bedensel, görme ve işitme gereksinimi olan 60 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 120 gönüllü katılımcıyla gerçekleştirildi. Kontrol grubu olarak spor yapmayan bedensel, görme ve işitme gereksinimi olan 60 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 120 gönüllü katılımcı kullanıldı. Araştırmada betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve veri toplama aracı olarak anket tekniği uygulanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Katılımcı bireylere araştırmacı tarafından geliştirilen demografik anket ve 17 sorudan oluşan Kauffman FastTrac Girişimcilik Karakter Anketi uygulanmıştır. Yaş aralığı 18-45 olan ve toplamda 240 kişinin katıldığı bedensel, görme ve işitme engelli bireyler arasında yapılan bu çalışmada tüm engel grupları girişimci ve girişimci olabilir kategorisi birlikte alındığında %93 oranında potansiyel girişimci çıkmıştır. Engel grupları içinde görme engelli bireylerin girişimci düzeyi diğer engel durumlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Gelir durumu yükseldikçe girişimcilik düzeyinin daha yüksek olduğu ve kendi işini kurma konusunda istekli oldukları görülmüştür. Çalışmamızın sonuçlarına göre özel gereksinimli bireylerin yüksek oranda girişimcilik özellikleri olduğu görüldü. Bu potansiyeli ortaya çıkarmakta eğitim, ekonomik durumları ve spor yapma alışkanlıklarının olumlu etkileri olduğu tespit edildi. Bununla beraber yeterli desteğe sahip olmadıkları ve nasıl girişimci davranış gösterebilecekleri hakkında fikirlere sahip olmadıkları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Examination Of The Influence Of Engels and Sporting Activity On The Intrusion
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of the study is to investigate whether different types of obstacles in individuals have an impact on the level of entrepreneurship. This study aims to reveal the entrepreneurial potential of special needs individuals. The research group of this study consisted of participants with a total of 240 special needs in 2015. The participants were held with a total of 120 volunteers, including 60 women and 60 men, who have a physical, visual and hearing need to do sports in different cities, different clubs and associations in Turkey. A total of 120 volunteers, including 60 women and 60 men with visual and hearing needs, were used as the control group. In the study, a relative scan model was used in the imaginary nature and the survey technique was applied as a data collection tool. The data was obtained by face-to-face examinations by researchers. The participating individuals were applied a demographic survey developed by the researcher and a Kauffman FastTrac Entrepreneurship Character Survey consisting of 17 questions. In this study, among physical, visual and hearing disabilities individuals with an age range of 18-45 and a total of 240 people participated, all obstacles could be entrepreneurs and entrepreneurs category combined with 93% of potential entrepreneurs. The level of entrepreneurship of insecurity individuals within the disability groups has risen higher than the other disability situations. As the income status rises, the level of entrepreneurship is higher and they are willing to start their own business. According to the results of our study, individuals with special needs have a high degree of entrepreneurial characteristics. This potential was found to have a positive impact on education, economic conditions and sports habits. However, it is believed that they do not have sufficient support and no idea of how they can behave entrepreneurially.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies Social Sciences

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 677
Atıf : 892
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini