Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 1.143
 İndirme 119
 Sesli Dinleme 1
Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşımla Uygulanan Bilimin Doğası Etkinlikleri Bilimsel Araştırmanın Doğasına İlişkin Görüşleri Nasıl Etkiler
2015
Dergi:  
The Journal of Academic Social Science Studies
Yazar:  
Özet:

Dünyadaki değişimlerle birlikte, ilköğretim müfredatında revizyona gidilmiş ve klasik eğitim anlayışından uzaklaşılarak; bilim, bilimsel bilgi, bilimin ve bilimsel araştırmanın doğası gibi kavramlar üzerine odaklanılmıştır. Bilimin doğasına ilişkin ifadeler araştırmanın ve bilimsel bilginin “ürünü” iken; bilimsel araştırmanın doğasına ilişkin ifadeler, bilginin nasıl üretildiği ve kabul edildiğine ilişkin, araştırma “sürecini” kapsamaktadır. Araştırmanın amacı doğrudan-yansıtıcı yaklaşımla uygulanan bilimin doğası etkinlikleri öncesi ve sonrasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın doğasına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma İstanbul’daki bir üniversitenin, ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği ABD 1. sınıfındaki 23 öğretmen adayının katılımıyla 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bilimin doğası anlayışının geliştirilmesi amacıyla literatürde de yer alan 8 farklı etkinlik uygulanmıştır. Araştırma verileri 7 açık uçlu sorudan oluşan “bilimsel araştırmanın doğası hakkında görüşler ölçeği (VOSI)”, görüşme soruları ve video kayıtlarıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel very toplama yöntemlerinden olan içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar uygulanan öğretimin uygulama toplumu boyutu hariç, bilimsel araştırmanın doğası anlayışında değişime neden olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının tek bir bilimsel yöntemin olması ve verilerin doğrulanması için genellikle deney yapılması gerektiği yönünde görüş ortaya koydukları ve literatürde yer alan çeşitli yanılgılara da sahip olduklarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bilimsel araştırmanın doğası anlayışının kazandırılabilmesi için özel olarak tasarlanmış ders planlarının hazırlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

What Are The Effects Of The Nature Of The Science Applied With The Yansitic Approach
2015
Yazar:  
Özet:

With the changes in the world, the primary education curriculum has been revised and removed from the classical understanding of education; it focuses on concepts such as science, scientific knowledge, the nature of science and scientific research. The expression of the nature of science is the "product" of research and scientific knowledge; the expression of the nature of scientific research includes the "process" of research on how information is produced and accepted. The purpose of the research is to determine the views of the scientist candidates on the nature of scientific research, before and after the nature of the scientific activities applied with a direct-reflective approach. Research at an university in Istanbul, the Department of Primary Education teaches science in the US 1. The study was carried out in 8 weeks with the participation of 23 teachers in the class. In the study, 8 different activities included in literature were applied in order to develop the understanding of the nature of science. The research data was collected with the "Vocations Scale on the Nature of Scientific Research (VOSI)", interview questions and video recordings consisting of 7 open end questions. The data obtained from the research was evaluated by content analysis of the quality very collection methods. The findings from the research show that, except for the social size of the practiced teaching, scientific research does not cause a change in the understanding of the nature. It also shows that teachers’ candidates have an opinion that it is a single scientific method and that it is often necessary to be experimented to verify the data, and that they also have a variety of errors in literature. In accordance with the achieved results, it is recommended to prepare specifically designed curricula plans to provide a comprehension of the nature of scientific research.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


The Journal of Academic Social Science Studies

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.395
Atıf : 11.188
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini