Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 51
 İndirme 11
Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları
2020
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı; mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için olası çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılarak düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örneklem tekniği kullanılarak belirlenen 31 öğretmenden meydana gelmektedir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan bu veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Katılımcılar karşılaştıkları sorunları; velilerin okula- öğrencisine ilgisiz ve öğrencilerin amaçsız olduğu, bazı öğrencilerin temizlik eksikliğinin olduğu, üniversitede alınan uygulamalı eğitimin yetersiz olduğu, öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki materyalin eksik olduğu, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde (MEM) görevli yöneticileri ile iletişim sorunları olduğu ve bazı öğretmenlerin görev yaptıkları yerde araç bulmada zorluklar şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca katılımcılar öğretmenlerin karşılaştıkları bu sorunlara yönelik aday öğretmenlerin lisans eğitiminde aldıkları staj süresinin arttırılması ve stajların sadece merkezde bulunan tek bir okulda değil aynı zamanda farklı birkaç okul ve köy okulunda gerçekleştirilmeli gibi birtakım dikkat çekici önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmacılar, öğretmenlerin bu sorunlarının üstesinden kısa süre içerisinde gelinmemesi durumunda öğretmenlerin mesleklerinin ilk yıllarında mutsuzluk-tükenmişlik sendromu yaşayacakları ve sonuç olarak yetişmiş insan gücü kaybı yaşanacağı sonucuna ulaşmışlardır.

Anahtar Kelimeler:

Teachers Who Start The Work Are Faced With Problems and Ways To Solve.
2020
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to identify the problems that newly beginners in the profession are facing and to discover possible solutions to overcome these problems. This research is organized using the event design in the framework of the research approach. The study’s work group consists of 31 teachers identified using the measurement sampling technique. The research data was obtained using a semi-configured interview form. The data collected is analyzed using the visual analysis technique. The participants have ranked the problems they encounter; the parents are uninterested with the school-student and the students are uninterested, some students lack cleaning, the practical education received at the university is insufficient, the teachers lack the material in the school in which they work, the district National Education Directorate (MEM) has communication problems with the managers and some teachers have difficulties in finding the vehicle where they work. Participants have also made a number of remarkable suggestions, such as increasing the internship time that candidate teachers receive in their bachelor’s education to address these problems that teachers face and the internship should be carried out not only in a single school located in the center but also in several different schools and rural schools. The researchers have concluded that if teachers do not overcome these problems within a short time, they will experience unhappiness and fatigue syndrome in the first years of their career and will result in the loss of adult human power.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.498
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini